Kvalitet genom specialisering

Strategi

Koncernens strategi sammanfattas i tre hörnstenar med patienten i centrum.

Kvalitet genom specialisering

Genom att bygga upp verksamheten kring en patientgrupp, med all kunskap som krävs, skapas en vårdkedja där patienten kan känna sig trygg, sedd och väl omhändertagen genom hela vårdförloppet. Hos oss är personalen och hela verksamheten fokuserade på att hjälpa just de patienter som vi har hand om. Specialiseringen ger en möjlighet att uppnå en högre effektivitet genom att varje klinik har få och tydliga processer och personalen har stor vana vid de behandlingar som erbjuds. Den utrustning som behövs för en viss typ av behandlingar används på ett effektivt sätt och det material som behövs för patienterna används i stora volymer. Fokuserade kliniker med möjlighet att hjälpa alla inom det aktuella diagnosområdet skapar dessutom trovärdighet och starka varumärken.

Partnerskap och decentralisering

GHP:s enheter drivs i en decentraliserad struktur där allas insatser syns och där det finns stora möjligheter att påverka verksamhetens utveckling. Klinikerna har alltså en hög grad av självbestämmande vilket leder till snabba beslutsvägar och relativt lite administration.

Vår ambition är att våra kliniker ska var attraktiva arbetsplatser för ambitiös vårdpersonal som vill bedriva och utveckla vård i världsklass. Den decentraliserade strukturen skapar just ett sådant positivt arbetsklimat där goda exempel uppmärksammas och där medarbetarna känner sig betydelsefulla genom att de ges en stor portion delaktighet och inflytande. Ingen av våra enheter har mer än tre hierarkiska nivåer vilket ger alla en möjlighet att ha en direkt dialog med ledningen och gör att bra idéer snabbt kan bli verklighet.

För att kunna skapa de bästa klinikerna tror vi också att medicinsk kunnighet bör kopplas till ett verksamhetsansvar. Den personal som har mest kunskaper om specialiteten och vården kring den måste få stort inflytande över kliniken. Först då kan den utvecklas på bästa sätt. Därför är många av de läkare som vill ta ett extra ansvar för verksamhetens hela utveckling delägare i sin klinik. I många fall är grundaren av kliniken både partner till GHP och VD.

Samarbete

Alla våra specialiserade enheter samarbetar löpande med varandra och med GHP:s huvudkontor. På så sätt tar vi lärdom och utvecklas tillsammans inom kvalitet och effektivitet och minskar dessutom risker inom verksamheterna. Vi drar också nytta av nätverk, infrastruktur och gemensamma resurser vilket underlättas av att vi fokuserar på ett fåtal geografiska marknader, framför allt Norden. Samarbetet internt handlar bland annat om informations- och arbetsutbyten mellan enheterna och möten mellan olika personalkategorier. Vi delar och jämför också data kring bland annat patientnöjdhet, kvalitetsutfall och ekonomiska resultat och kan samarbeta vid upphandlingar, materialinköp och utbildningar.

Även externt samverkar vi med andra aktörer vilket stärker oss i hela vårdkedjan och säkerställer att patienten ges en god vårdkvalitet. Dagligen samarbetar vi med primärvården som är vår huvudleverantör. Det pågår även utbyten mellan våra kliniker och de stora sjukhusen, bland annat kring utbildnings- och bemanningsfrågor.

GHP:s huvudkontor finns ständigt tillgängligt som ett möjligt stöd när det gäller till exempel analytiska resurser. Vi driver även viktiga frågor som gäller framtidens ersättningssystem, certifieringar och hur forskning och utbildning ska ske när en allt större del av vården bedrivs utanför sjukhusen.

 

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.