Kvalitet genom specialisering

Kvalitet & resultat

Kvalitet

Patientnöjdhet

Nationell patientenkät

Kvalitetsregister

GHP är en svensk vårdgivare som strävar efter att utveckla och stärka kvaliteten och samhällsnyttan inom hälso- och sjukvården. GHP Focus, våra specialistkliniker, fokuserar på ett enskilt diagnosområde, vilket leder till högre kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet. GHP Solutions, vårt kontroll- och datacenter, genererar heltäckande data som möjliggör en sammanhållen och effektiv vårdkedja.

Genom våra två affärsområden tar vi ett helhetsgrepp om hälsa och sjukvård, från preventiva insatser till rehabilitering.

Tack vare våra specialistkliniker har vi utvecklat en god förståelse för hur vi kan höja både kvalitet och effektivitet inom specialistvården. Men en patients problem börjar ofta långt tidigare. Vi har över tid byggt upp kompletta data över vårdresan som gett oss kunskap om och medel för att kunna agera tidigare och ge rätt vård vid rätt tillfälle.

Våra kliniker fokuserar på kvalitet, kontinuitet och effektivitet och vår övertygelse är att detta växer ur en hög grad av specialisering. Vi tror helt enkelt på att ju mer du gör något desto bättre blir resultatet. Ju större patientgrupper med liknande specifika åkommor, desto skickligare blir våra redan från början mycket kunniga vårdteam. Därför fokuserar alla våra kliniker på en enskild patientgrupp med målet att vara ledande inom denna specialitet – ”Kvalitet genom specialisering”.

Vi sätter alltid patienterna i första rummet och det är just deras behov som är grunden till vilken vård som ska erbjudas. Vi är tillgängliga, följer patienterna genom hela vårdförloppet och bemöter varje enskild person på ett positivt sätt och med ett stort engagemang. Något som skapar ett starkt förtroende för oss och i slutändan leder till nöjda patienter och god kvalitet på vården vi erbjuder.

Vi är i dag ett starkt alternativ när patienterna ska välja vårdgivare inom våra olika specialiteter och vi ser oss som ett viktigt komplement till den offentliga vården. Hos oss erbjuder vi ledande specialistkompetens redan vid den första vårdkontakten och dessa följer sedan patienten genom hela vårdförloppet. Oavsett om man är landstingspatient, har en sjukvårdsförsäkring eller är privatbetalande, så har man möjlighet att söka vård på våra kliniker.

Våra kliniker utgör attraktiva arbetsplatser för specialiserad personal som får ägna sig åt det de är bäst på. Här är det högt i tak med snabba beslutsvägar och våra drygt 800 medarbetare får ständig feedback på sitt arbete. Enheterna drivs i en decentraliserad struktur där allas insatser syns och det finns stora möjligheter att påverka verksamhetens utveckling.

Forskning och utveckling

Trots hög vårdnivå vill vi ständigt bli bättre och ligga i frontlinjen inom våra specialiteter. Det gör vi bland annat genom utveckling och innovation av olika metoder och processer och genom utbildning och forskning. Vi mäter noggrant kvaliteten på det vi gör och är transparenta och öppna med resultaten. Vi samverkar inte bara internt mellan våra egna kliniker utan har även externa utbyten och projekt med bland annat primärvård, landsting, universitet och de stora sjukhusen.

GHP uppmuntrar forskning och ser det som en viktig del av utvecklingsarbetet. Det skapar dessutom intressanta arbetsplatser och attraherar duktig personal. Läkare på flera av våra kliniker har tid avsatt för forskning.

Vi känner ett stort ansvar att utbilda nästa generations specialister och hjälper därför aktivt till med att hitta lösningar som ska underlätta detta. Vi har ett flertal ST-utbildningar på våra kliniker och utbildar specialister inom bland annat ryggkirurgi och ortopedi.

Ägande

Sedan 2006 är GHP börsnoterade vilket bland annat kräver att vi är öppna med våra resultat. Vi har inget att dölja och är stolta över vad vi åstadkommer: en kostnadseffektiv vård av hög kvalitet som är lönsam för samhället, för oss och kanske viktigast – för den enskilda patienten

Hållbarhetsredovisning

GHP:s kärnverksamhet är att öka hälsa och välbefinnande. I det uppdraget har vi höga ambitioner om att ta vårat ansvar att bidra till nationella och internationella agendor och mål i hållbarhetsfrågor. Vi bedriver därför ett aktivt hållbarhetsarbete baserat på de tio principerna i FN:s Global Compact, inklusive de vägledande principerna för företag och mänskliga rättigheter och de globala målen. Det innebär bland annat att vi arbetar systematiskt med vår sociala, ekonomiska och miljömässiga påverkan vilket ger oss verktyg att, utöver vårt grundläggande uppdrag att leverera sjukvård av hög kvalitet, bidra till hållbar utveckling där vi verkar.

Resultatet av det vi gör

Vi mäter ständigt kvaliteten i det vi gör. Detta skall genomsyra hela GHP:s verksamhet. Därför deltar vi i alla nationella kvalitetsregister som finns tillgängliga och är relevanta för bolagets verksamheter och vi stödjer aktivt en utveckling av öppna kvalitetsregister.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.