Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Kallelse till årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ)

Aktieägarna i GHP Specialty Care AB (publ) org nr 556757-1103, ("bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2016 klockan 15.30 i SEB:s lokaler i Göteborg, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg. Inregistrering sker från klockan 15.00, då även kaffe serveras.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken torsdagen den 21 april 2016,

dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 21 april 2016, före klockan 16.00. Anmälan kan ske antingen skriftligen under adress GHP Specialty Care AB (publ), Södra Hamngatan 45, 411 06 Göteborg, per telefon 031-712 53 00 eller e-post arsstamma@ghp.se.Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och antal aktier, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde (högst två).

För aktieägare som företräds av ombud skall daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktens giltighetstid får inte vara längre än fem år. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.ghp.se. Fullmakten i original jämte eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste begära att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken torsdagen den 21 april 2016 bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering av förvaltaren.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av VD.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
   a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning,
   b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
12. Val av styrelse och revisor.
13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier.
14. Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibler samt godkännande av incitamentsprogram, inklusive godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolag.
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
16. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2017.
17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
18. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Thomas Eklund väljs som ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 0,15 kronor och som avstämningsdag för utdelningen fredagen den 29 april 2016. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelning ske onsdagen den 4 maj 2016.

Förslag till antal och val av styrelseledamöter och revisor samt arvode till styrelse och revisor (punkterna 10, 11 och 12)
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex (6) personer och inga (0) suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carsten Browall, Bo Wahlström, Mikael Olsson, Johan Wachtmeister och Christer Johansson samt nyval av Elisabeth Hansson för en mandatperiod som sträcker sig fram till utgången av nästa årsstämma. Dessutom föreslår valberedningen att Carsten Browall väljs som ordförande i styrelsen för det kommande året. Det noteras att Thomas Eklund och Cecilia Schelin Seidegård har avböjt omval.

Elisabeth Hansson (född 1975) har arbetat i 17 år som management konsult med fokus på hälso- och sjukvård i Norden. Hon har varit partner på Boston Consulting Group (2010-2016) och arbetade tidigare på McKinsey & Company (2000-2010). Hon är styrelsemedlem i Mentor International. Elisabeth har studerat vid Handelshögskolan i Stockholm. Elisabeth är oberoende gentemot bolaget och dess större ägare.

Motiverat yttrande från valberedningen och en redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits samt ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängligt på bolagets hemsida www.ghp.se.

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om totalt 1 400 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till fem (5) ledamöter som inte är anställda i bolaget. Det utgår ingen ytterligare ersättning för kommittéarbete.

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Mikael Sjölander som huvudansvarig revisor. Ernst & Young AB föreslås väljas för en mandatperiod som sträcker sig fram till utgången av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, skall utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier i samband med eventuellt företagsförvärv m.m. (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 6 500 000 aktier. Styrelsen skall äga besluta att aktie skall betalas, förutom genom kontant betalning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får utnyttjas endast för finansiering av förvärv av företag eller del av företag. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till kursen på bolagets aktier på börsen vid tiden för genomförandet av nyemissionen.

Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att när tillfälle till förvärv av företag eller del av företag uppstår möjliggöra för bolaget att snabbt och effektivt kunna finansiera förvärv antingen genom inhämtande av kapital eller genom apportemission. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka nio procent av aktiekapital och röster.

Beslutet är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen eller den styrelsen utser skall bemyndigas av stämman att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibler samt godkännande av incitamentsprogram, inklusive godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolag (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av konvertibler samt åtgärder för genomförande av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner ("Deltagarna") i bolaget, huvudsakligen enligt följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om upptagande av ett konvertibelt lån uppgående till ett sammanlagt belopp om högst 10 000 000 kronor, genom emission av konvertibler (Serie 2016/2020) till en kurs motsvarande deras nominella värde, vilket skall motsvara konverteringskursen. Maximalt antal konvertibler som kan emitteras skall uppgå till 1 600 000 stycken. Lånet förfaller till betalning den 14 april 2020, i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum.

Konvertiblerna skall kunna konverteras till nya aktier i bolaget under perioden från och med den 24 februari 2020 till och med den 23 mars 2020. Konverteringskursen skall motsvara ett belopp uppgående till 120 procent av den för aktier i bolaget på Nasdaq Stockholms officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 25 april 2016 till och med den 6 maj 2016. I avsaknad av notering av betalkurs någon av de aktuella dagarna skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Nordfirst Corporate Finance kommer att genomföra beräkningarna enligt gällande marknadspraxis. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Den sålunda framräknade konverteringskursen skall avrundas till närmaste femtal ören. Konverteringskursen får dock inte understiga aktiens kvotvärde. Det sammanlagda belopp varmed aktiekapitalet kan komma att ökas på grund av konvertering uppgår till högst 1 600 000 kronor.

Konvertiblerna löper med en årlig ränta. Räntan uppgår till 3 månaders STIBOR, dock lägst 0 procent för respektive ränteperiod jämte räntemarginal om 3,00 procent och fastställs två (2) bankdagar före ingången av varje ränteperiod. Ränta erläggs kvartalsvis. Lånet skall vara efterställt. I övrigt för konvertiblerna skall gälla de villkor som framgår av "Villkor för GHP Specialty Care ABs Konvertibler - Serie 2016/2020".

Rätt att teckna konvertiblerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillfalla ett helägt dotterbolag till bolaget, särskilt bildat för ändamålet ("InvestCo"). Teckning av konvertiblerna kan ske från och med den 13 maj 2016 till och med den 17 maj 2016 och betalning skall ske senast den 18 maj 2016. Styrelsens skall äga rätt att förlänga såväl tecknings- som betalningstiden. Överteckning kan ej ske.

Deltagarna skall erbjudas möjlighet att förvärva aktier ("Aktier") i InvestCo. Erbjudandet omfattar högst cirka 15 personer i Sverige. Tilldelningen av Aktier i InvestCo skall fastställas av styrelsen i bolaget i enlighet med följande riktlinjer. Deltagarna skall, under förutsättning att de är anställda vid tidpunkten för distribution av erbjudandet avseende Aktierna eller har vid denna tidpunkt tecknat avtal om fast anställning med bolag inom bolagskoncernen, med undantag för sådana personer vars anställningsavtal uppsagts före nämnda tidpunkt, erbjudas att teckna Aktier. Deltagarna kommer att erbjudas att förvärva Aktierna enligt följande fördelning:

+------------------------------+--------------------------------+
|Befattningsgrupp |Maximalt insatsbelopp per person|
+------------------------------+--------------------------------+
|Ledningsgrupp (5) |120 000 kronor |
+------------------------------+--------------------------------+
|Övriga nyckelpersoner (max 10)|40 000 kronor |
+------------------------------+--------------------------------+

Vid överteckning fördelas tillgängliga aktier enligt styrelsens beslut. Teckningen i steg ett skall härvid utgöra fördelningsnyckel samtidigt som styrelsen skall eftersträva en rimlig spridning av ägandet i InvestCo. Ingen enskild investerare skall därvid komma att äga mer än 12 procent av Aktierna i InvestCo.

Någon garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Ingen Deltagare kan tilldelas mer än 12 procent av Aktierna. Överlåtelse av Aktier beräknas ske senast den 20 maj 2016. Aktierna skall överlåtas till marknadsvärde, vilket förväntas motsvara Aktiernas substansvärde.

InvestCo avser finansiera teckningen av konvertiblerna till 90 procent genom lån på marknadsmässiga villkor. Bolaget har begärt in offert från en av Sveriges större banker samt fått indikation på att de ställer sig positiva till att ta en större del av denna finansiering. Avseende resterande lånefinansiering, som skall vara efterställd banklånet, har huvudägare i bolaget förbundit sig ställa upp med. Villkoren för denna del kommer vara marknadsmässiga. InvestCo avser under år 2020 att fatta beslut om huruvida konvertering ska påkallas. Om konvertering sker avser InvestCo att avyttra aktier för att i första hand återbetala lånefinansieringen och därefter återbetala återstående skulder samt betala ev. kostnader för skatt, administration och avveckling av InvestCo, varefter InvestCo kommer att skifta ut resterande aktier till de anställda som deltar i incitamentsprogrammet. Den sammanlagda erhållna räntan på konvertiblerna skall i första hand täcka räntan på lånefinansieringen och därefter de administrativa kostnaderna. Bolaget kommer varken genom aktieinnehav eller genom styrelsedeltagande delta i eller ha ett bestämmande inflytande över InvestCo.

Genomförande av incitamentsprogrammet enligt ovan är villkorat av att minst nio Deltagare anmäler intresse att förvärva minst 70 procent av Aktierna samt att ägandet av Aktierna är spritt så att inte fyra Deltagare eller färre äger Aktier som motsvarar mer än 50 procent av rösterna i InvestCo.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar införa ett incitamentsprogram för Deltagarna varigenom de kan erbjudas att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets lönsamhet och aktiekursutveckling förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras. Teckningskursen för konvertiblerna har bestämts till det beräknade marknadsvärdet.

Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full teckning och konvertering av samtliga konvertibler, baserat på en aktiekurs i bolaget om 7,50 kronor samt en konverteringskurs, fastställd i enlighet med vad ovan angivits, om 9,75 kronor, att bli 1 025 641 kronor, vilket motsvarar en utspädning med 1,54 procent av aktiekapitalet och röstetalet.

Med hänsyn till att konvertiblerna skall förvärvas av anställda (genom ett bolag) till ett beräknat marknadsvärde bedöms inte konvertibelprogrammet i sig medföra några kostnader förutom vissa mindre kostnader i samband med etablering och administration av emissionen.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (punkt 15)
Bolaget skall sträva efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig inom den marknad bolaget är verksamt. Ersättningsvillkoren skall återspegla "betalning efter prestation" och variera i förhållande till den enskildes prestationer och bolagets resultat. Den totala ersättningen kan bestå av en årlig grundlön, försäkringsbara förmåner samt annan rörlig ersättning eller ersättning från incitamentsprogram.

Enligt principen "betalning efter prestation" kan ersättning från olika former av rörlig ersättning eller incitamentsprogram utgöra en viktig del av den totala ersättningen för bolagets ledning. Sådan ersättning kan erbjudas både med kortsiktiga prestationsmål (upp till ett (1) år) och med långsiktiga prestationsmål (tre (3) år eller längre). Annan rörlig ersättning kan godkännas av styrelsen vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang har till syfte att rekrytera eller behålla personal eller att uppnå vissa mål.

Styrelsen skall vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2017 (punkt 16)
Valberedningen föreslår att bolagets styrelseordförande skall utses till ledamot av valberedningen och skall, i samråd med bolagets per den 30 september 2016 tre största aktieägare, utse ytterligare tre ledamöter till valberedningen. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas istället den fjärde största aktieägaren osv. För det fall aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller av något annat skäl väljer att avgå ur valberedningen före årsstämman 2017 skall valberedningens övriga ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2017.

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2017 skall vara att lämna förslag till val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter, val av ordförande och övriga styrelseledamöter, val av bolagets revisorer, arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna, arvode för bolagets revisorer samt beslut om valberedning inför årsstämman 2018. Valberedningen skall i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt följande. Förvärv av aktier får ske endast på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger nio procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Egna aktier får överlåtas på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Överlåtelse av aktier får även ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i samband med förvärv av företag eller del av företag. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till kursintervallet vid tiden för överlåtelsen med den eventuella avvikelse uppåt som styrelsen finner lämplig. Ersättning för överlåtna aktier ska kunna erläggas kontant, genom apport eller kvittning. Överlåtelse får ske av så många egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Syftet med bemyndigandet är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde, samt att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över Nasdaq Stockholm eller eljest med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mer kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med förvärv, kan bolaget inte bereda aktieägarna möjlighet att utöva någon företrädesrätt.

Återköpta egna aktier kan därvid komma att bli föremål för beslut om indragning varvid minskning av aktiekapitalet sker utan återbetalning till aktieägarna.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Handlingar och information om upplysningsrätt
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag, liksom styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.ghp.se senast onsdagen den 6 april 2016. Handlingarna översänds till de aktieägare som begär att få del av dessa samt uppger sin adress.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Antal aktier och röster
Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 68 282 585 stycken.

Göteborg i mars 2016
GHP Specialty Care AB (publ)
Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.