Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Bokslutskommuniké 2010: Fortsatt stabil vinstökning

FJÄRDE KVARTALET 2010
 • Försäljningsintäkterna ökade med 17 procent till 177,6 MSEK (151,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,5 MSEK (-2,9)
 • Resultat före skatt uppgick till 12,8 MSEK (-5,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,6 MSEK (-8,5)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,13 SEK (-0,19)
 • Organisk tillväxt om 10 procent
 • Förvärv av Stockholm Gastro Center
HELÅR 2010
 • Försäljningsintäkterna ökade med 16 procent till 585,5 MSEK (503,3)
 • Rörelseresultatet uppgick till 28,4 MSEK (-7,2)
 • Resultat före skatt uppgick till 29,3 MSEK (-11,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 20,1 MSEK (-18,4)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,15 SEK (-0,45)
 • Organisk tillväxt om 12 procent

VD-KOMMENTAR
Fjärde kvartalet 2010 präglades av fortsatt god volym- och lönsamhetsutveckling för majoriteten av våra kliniker, vilket resulterat i ett positivt helårsresultat för koncernen väl i linje med våra förväntningar.

Speciellt glädjande är utvecklingen inom bariatricområdet, framför allt för de svenska klinikerna. De svenska rygg- och ortopediklinikerna har också haft stark efterfrågan och ytterligare höjt kapacitetsutnyttjandet. De svenska dentalklinikerna noterar en svagare efterfrågan på komplexa specialistbehandlingar, troligen en konsekvens av de försämrade offentliga ersättningsvillkoren. Vi upprätthåller däremot volymerna genom att ta marknadsandelar till något lägre marginal. Vår arytmiklinik har avslutat sitt första fulla verksamhetsår, kliniken är lönsam och är redan nu det ablationscenter som utför flest flimmerablationer i Sverige.

Utsikterna för våra två nystartade danska bariatrickliniker har försämrats efter beskedet från den danska Sundhetsstyrelsen om kraftig inskränkning av den offentliga finansieringen av överviktskirurgi. Detta kommer att påverka efterfrågan negativt under 2011 och troligen leda till en konsolidering av befintliga kliniker på marknaden. Vi har också konstaterat en fortsatt otillräcklig tilldelning av offentliga medel för överviktskirurgi i Tjeckien.

Sammanfattningsvis har vi 2010 visat att den underliggande goda lönsamheten hos våra kliniker tillsammans med god kostnadskontroll avseende centrala kostnader och investeringar inneburit ett genombrott för koncernens lönsamhetsutveckling.

Göteborg den 23 februari 2011
Global Health Partner AB (publ)

Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.