Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Bokslutskommuniké 2012: Förbättrat resultat från rörelsen

 • Kostnadsbesparande åtgärder börjar ge resultat
 • Starkt patientflöde i samtliga rygg- och ortopedikliniker
 • Ökad andel valfrihets- och försäkringspatienter leder till minskad sårbarhet
 • Avyttring av verksamheter har bidragit till starkare balansräkning och förbättrad finansiell ställning
FJÄRDE KVARTALET 2012
 • Försäljningsintäkterna ökade med 10 procent till 205,8 MSEK (186,8)
 • EBITDA uppgick till 17,3 MSEK (10,8)
 • Rörelseresultatet före goodwillnedskrivningar (EBITA) uppgick till 9,5 MSEK (3,5)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,5 MSEK (-26,5)
 • Resultat före skatt (EBT) uppgick till 6,8 MSEK (-27,7)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 4,6 MSEK (-29,4)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,04 SEK (-0,46)
HELÅR 2012
 • Försäljningsintäkterna ökade med 7 procent till 723,3 MSEK (675,2)
 • EBITDA uppgick till 29,6 MSEK (41,7)
 • Rörelseresultatet före goodwillnedskrivningar om 36,8 MSEK (EBITA) uppgick till -4,0 MSEK (15,2)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -40,8 MSEK (-14,8)
 • Resultat före skatt (EBT) uppgick till -52,3 MSEK (-18,7)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till -59,1 MSEK (-28,6)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,94 SEK (-0,51)

VD-KOMMENTAR
Vi avslutade året på ett glädjande sätt. Omsättningen var den högsta för ett enskilt kvartal i Global Health Partners historia. Resultatet ökade också rejält, vilket bland annat beror på sänkta kostnader, både på koncernnivå och på klinikerna. Vi har tagit flera viktiga steg under året, även om omsättning och vinst fortfarande inte är på en tillfredställande nivå. Det viktigaste är vår tilltagande fokusering både geografiskt och verksamhetsmässigt.

Vår huvudsakliga geografiska inriktning är nu att bedriva specialistsjukvård huvudsakligen i Norden. Som en följd av fokuseringen har vi under året sålt flera kliniker, bland dessa märks verksamheterna i Prag och Kairo. Samtidigt har vi under året förvärvat nya kliniker som kompletterar vår befintliga verksamhet, till exempel en gastroklinik på Odenplan i Stockholm och en ortopedisk klinik i danska Gildhøj. Vi öppnade också en ortopedisk klinik i Malmö som är specialiserad på idrottsskador och handkirurgi, Ortho Center Skåne, och under våren startades en ny klinik för gastroenterologi, Gastro Center Göteborg.

Detta är verksamheter som ligger i linje med vårt huvudsakliga fokus. Områden där vi har en hög kompetens och där det finns möjligheter att skapa betydande samordningsvinster - både på intäkts- och kostnadssidan.

Överlag har vi sett en fortsatt prispress på specialistsjukvård, delvis beroende på att en allt större del av sjukvården i Norden hanteras av privata kliniker. Global Health Partner gynnas samtidigt av att kvalitetsperspektivet lyfts fram allt mer i den allmänna debatten, vilket förhoppningsvis ger en förskjutning av fokus från pris till kvalitet i offentliga upphandlingar.

Vi lägger ett allt större fokus på att hämta hem samordningsvinster och minskade kostnader i vår verksamhet. Här har vi uppnått en del, men det finns fortfarande en hel del gnetande kvar att göra. För det handlar om att hela tiden bli effektivare.

Det finns en god underliggande tillväxt i vår bransch. Så det handlar också om att attrahera patienter till klinikerna genom det offentliga systemet, via försäkringsbolagen och inte minst där patienterna själva har möjlighet att välja. Utvecklingen med ett tilltagande patientinflytande kommer att vara till vår fördel. Nyligen presenterades patientmaktsutredningen som bland annat föreslår en ny patientlag som ska tydliggöra patientens möjligheter och ge patienten mer makt och valfrihet att bestämma över sin egen vård. Till det kan läggas att det fria vårdvalet får större genomslag, framför allt i Stockholm där till exempel ryggkirurgi och ortopedi står på tur i höst, något vi bedömer gynnar oss.

Under 2013 fortsätter vi att utveckla och expandera verksamheten i linje med vår strategi samtidigt som vi fortsätter med vår interna process att bli allt effektivare för att i största möjliga mån hämta hem samordningsvinster, både på kostnads- och intäktssidan.

Göteborg den 26 februari 2013
Global Health Partner AB (publ)

Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.