Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Delårsrapport januari-juni 2012: Anpassning till nya marknadsförhållanden

ANDRA KVARTALET 2012
 • Försäljningsintäkterna ökade med 4 procent till 187,3 MSEK (180,4)
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,5 MSEK (13,0)
 • Resultat före skatt uppgick till -6,9 MSEK (11,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till -8,6 MSEK (8,4)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (0,09)
 • Organisk tillväxt om -10 procent (6)
 • Negativa effekter från förlorad upphandling inom Västra Götaland
 • Tillfälliga produktionsstörningar påverkar resultatet negativt
FÖRSTA HALVÅRET 2012
 • Försäljningsintäkterna ökade med 6 procent till 379,7 MSEK (359,3)
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,5 MSEK (23,4)
 • Resultat före skatt uppgick till -4,1 MSEK (21,7)
 • Resultat efter skatt uppgick till -9,6 MSEK (14,4)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK (0,14)
 • Organisk tillväxt om -6 procent (12)
KRAFTFULLA ÅTGÄRDER UNDER GENOMFÖRANDE
 • Genomgripande omställningsplan accelereras
 • Genomförd stängning av fetmakirurgisk verksamhet i Danmark
 • Ytterligare kapacitetsanpassning pågår för att möta svag marknad inom Bariatrics
 • Ökat fokus på områden där patienten har inflytande såsom fritt vårdval och försäkringsbolagsmarknad
 • Marianne Dicander-Alexandersson tillträder som ny VD den 13 augusti
 • Per Båtelson kvarstår som arbetande styrelseledamot

VD-KOMMENTAR
Koncernens resultat för det andra kvartalet är klart otillfredsställande, men resultatutvecklingen på kliniknivå utvecklas i huvudsak enligt plan under pågående åtgärdsprogram. Ett antal faktorer har påverkat innevarande kvartal negativt, men bedöms vara under kontroll inför kommande kvartal.

Efter en längre period av hård konkurrens och fallande priser har nu marknaderna i Sverige och Danmark kommit till en punkt då efterfrågan och priser stabiliserats. Under det senaste året har priserna fallit med 5-8 procent samtidigt som inflation och lönekostnadsökningar bidragit med ytterligare några procentenheters vinstmarginalsförsämring. Ett av huvudmålen i pågående åtgärdsprogram rör omfokusering från mycket lågt prissatta, offentligt upphandlade segment, mot mer kvalitativa och långsiktiga marknadsområden som de nordiska försäkringsbolagen och offentliga fria vårdval.

Vi har under 2012 fokuserat hårt på kostnader, produktivitet och kapacitetsanpassningar, utan att göra avkall på vår höga medicinska kvalitet. Det svaga resultatet under det andra kvartalet härrör till väsentlig del från effekten av den tidigare förlorade upphandlingen inom Västra Götaland samt av produktionsstörningar som är av övergående karaktär och som därför ger en alltför negativ bild av den underliggande verksamhetens prestationer.

Vi har också, som en effekt av vår höga medicinska kvalitet, fått ett genombrott i försäkringsmarknaderna i Sverige och Danmark under våren. Vi har slutit nya avtal med en majoritet av de större bolagen som ger oss en favoriserad position inom samtliga diagnosområden. Vi gör bedömningen att vi är på väg att bli marknadsledare i detta växande segment. Samtidigt kommer vi att öka insatserna för att åstadkomma motsvarande uppskattning av vår höga kvalitet inom den offentligt finansierade vården. Detta har visat sig framgångsrikt i de områden där fritt vårdval gäller, dvs. där patienterna själva får välja vårdgivare.

Vi har under de senaste kvartalen fokuserat på åtgärder för att öka vår produktivitet. Detta arbete kommer att fortsätta under resten av 2012. Den organiska tillväxten är historiskt sett låg, främst pga. fallande priser, men i takt med fortsatt tillväxt i försäkringsmarknaderna och nya områden för fritt vårdval så kommer vi att se en återhämtning som vi är väl positionerade för att tillgodogöra oss.

Göteborg den 17 juli 2012
Global Health Partner AB (publ)

Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.