Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Delårsrapport januari-september 2017: Ett kvartal med stort fokus på förbättringar

 • Omfattande besparingsprogram genomförs i de svenska klinikerna
 • Omsättningstillväxten har återhämtat sig med en organisk tillväxt på 6 procent
 • Specialistvårdsverksamhet har av sin natur lägre aktivitet under tredje kvartalet
 • Satsningarna inom Vårdsamverkan utmynnar i ett tredje segment för GHP
 • Den operativa fasen i UAE har fortsatt positiv trend men ersättningarna är ännu inte i nivå med föregående år
Tredje kvartalet 2017
 • Försäljningsintäkterna ökade till 191,9 Msek (189,1)
 • Organiska tillväxten uppgick till 6,1 procent (15,3)
 • EBITDA uppgick till -0,2 Msek (7,4)
 • EBITDA-marginalen uppgick till -0,1 procent (3,9)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till -2,8 Msek (0,8)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (0,01)
Första tre kvartalen 2017 
 • Försäljningsintäkterna ökade till 702,3 Msek (682,6)
 • Organiska tillväxten uppgick till 3,9 procent (14,3)
 • Justerad EBITDA uppgick till 27,5 Msek
 • EBITDA uppgick till 11,2 Msek (57,3)
 • EBITDA-marginalen uppgick till 1,6 procent (8,4)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till -8,5 Msek (30,3)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (0,39)

VD-ord

Under det tredje kvartalet i år har vi tagit ett stort steg i rätt riktning jämfört med starten på året. Norden går åt rätt håll och International utvecklas enligt plan. Dock behöver vi nu lägga i nästa växel i förbättringsarbetet, detta bland annat genom ett fokuserat besparingsprogram.

Norden går i kvartalet framåt genom ett bättre fokus på planering och kostnadskontroll. Vi genomför just nu betydande besparingsprogram på huvudkontoret och i de klinikerna med störst lönsamhetsutmaningar. Totalt räknar vi med att spara minst 20 Msek på årsbasis. Dessa besparingar börjar få genomslag löpande under de kommande 6 månaderna och vi räknar inte med några större omstruktureringskostnader. Samtidigt genomför vi ett antal effektivitetsprojekt med ökad aktivitet per dag på befintliga resurser. Vi har stor efterfrågan på våra tjänster vilket underlättar i dessa processer. Exempel på åtgärder är kortare vårdtider, fler operationer per sal och utökad mottagning.

Inom International utvecklas våra sjukhus enligt plan och vi tar i detta kvartal flera steg framåt inom de nyckeltal som styr vår ersättning. Jämfört med föregående år är skillnaden att vi i år utvärderas på sjukhusens faktiska utfall medans det förra året var vårt förberedelsearbete. Det tar lite tid att komma tillbaka till samma lönsamhet som under förberedelsearbetet men vi räknar med att nå dit. Vi ser nu hur vi förbättrar oss varje månad. I tillägg till denna skillnad har vi också satt upp ett lokalt affärsutvecklingskontor som arbetar med ett antal olika projekt i Mellanöstern, såsom t.ex. det potentiella sjukhuset för neurorehabilitering som vi tidigare har tillkännagivit. Vi ser en stor potential i regionen och det är först de senaste 6 månaderna som vi på allvar har börjar arbeta med lokal affärsutveckling.

Vårdsamverkan är vår uppstartsverksamhet där vi tillsammans med försäkringsbolagen arbetar med att utveckla hela vårdkedjorna. Normalt baseras vårdinköp från både det offentliga och försäkringsbolag på pris per enskild åtgärd, väldigt lite hänsyn tas till de totala kostnaderna för vården eller till kvalitetsutfall. När det gäller kostnaden per åtgärd är effektiviseringsutrymmet begränsat. Det innebär i sin tur att både vi och våra kunder får en lönsamhetspress när vårdbehovet ökar. Däremot kan vi göra mycket för att minska de totala kostnaderna. Detta genom att utveckla hela vårdkedjorna, arbeta med preventiv vård och digitala lösningar. Det gör man effektivast genom ett populationsansvar och det har vi nu efter två år i samarbete med Skandia bevisat att det fungerar. Vi kan både höja effektiviteten och servicenivån betydligt. För att nu på ett bättre sätt tydliggöra vad vi gör inom detta område bryter vi ut Vårdsamverkan som ett eget segment.

Under kvartalet har vi startat upp vårdplaneringen för Trygg Hansas sjukvårdsförsäkringskunder. Detta innebär att vi koordinerar all vård för dessa patienter. Detta leder till vissa uppstartsförluster, men ger betydande framtida värden i och med att vi bygger upp en stor kunskap om hur försäkringspatienter konsumerar vård. Då fokus i branschen mycket är på de enskilda åtgärderna är denna kunskap en bristvara men nödvändig för at kunna utveckla nya samarbeten och effektivare vårdkedjor.

Som jag ser det är Norden vår bas, där har vi fortsatt stora tillväxtmöjligheter i en stabil miljö och vi genomför nu betydande besparingar. Inom International drar vi nytta av vår nordiska kunskap och våra snart 10 års erfarenheter av Mellanöstern, där finns det, med vårt nya affärsutvecklingskontor, stora möjligheter till väldigt lönsam tillväxt. Slutligen är Vårdsamverkan vårt utvecklingsben där vi arbetar med nya samarbetslösningar och drar nytta av moderna digitala lösningar och de möjligheter som finns till effektiviseringar genom hela vårdkedjorna.

Göteborg den 26 oktober 2017
GHP Specialty Care AB (publ)

Styrelsen och VD

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.