Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Bokslutskommuniké 2021: Fortsatt tillväxt och underliggande resultatförbättring

 • Helårsresultatet före jämförelsestörande poster är GHPs bästa hittills
 • Fyra nya uppstarter med en framtida omsättningspotential på 250 MSEK
 • Kraftfulla åtgärdsprogram genomförda i Danmark och Stockholm med omstruktureringskostnader på 3,6 MSEK i Q4
 • Hög covid-relaterad sjukfrånvaro har en tillfälligt negativ påverkan på Focus under Q4 och början av Q1
 • Jämförelseperioden 2020 påverkades av jämförelsestörande poster för reavinst (+19,8 MSEK)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 50 öre per aktie vilket är samma nivå som föregående år

Fjärde kvartalet 2021

 • Försäljningsintäkterna ökade till 401,8 (393,5) MSEK
 • Organiska tillväxten uppgick till 2,8 (8,8) procent
 • Justerat EBITDA uppgick till 58,5 (46,6) MSEK
 • Justerad EBITDA-marginal uppgick till 14,6 (11,8) procent
 • Justerat EBIT uppgick till 32,0 (20,6) MSEK
 • Justerad EBIT-marginal uppgick till 8,0 (5,2) procent

Helår 2021

 • Försäljningsintäkterna ökade till 1 486,3 (1 371,9) MSEK
 • Organiska tillväxten ökade till 10,7 (3,8) procent
 • Justerat EBITDA uppgick till 199,5 (180,6) MSEK
 • Justerad EBITDA-marginal uppgick till 13,6 (13,2) procent
 • Justerat EBIT uppgick till 93,0 (80,3) MSEK
 • Justerad EBIT-marginal uppgick till 6,3 (5,8) procent

VD-ord
Under det fjärde kvartalet har vi fortsatt att kraftsamla för att skapa riktigt bra förutsättningar för att uppnå våra finansiella mål. Vi har nu lagt grunden för att nå en genomsnittlig årlig organisk tillväxt på minst 15% med en rörelsemarginal på minst 7%.

I samband med denna satsning har vi även förändrat våra segment och våra segmentsnamn. Vi har skapat GHP Focus som anspelar på vår ”Kvalitet genom specialisering” och inkluderar all vårdverksamhet (inklusive verksamheten i Kuwait). GHP Vårdsamverkans nya namn är GHP Solutions för att tydliggöra hur vi levererar kompletta helhetslösningar. 

Året avslutades med en hel del driftsstörningar som har sin grund i höga sjukskrivningstal och karantänsregler orsakade av pandemin. GHPs medarbetare är vår viktigaste resurs och när vi har hög frånvaro slår det hårt mot våra kliniker. Detta är en anledning till att den organiska tillväxten i kvartalet tillfälligt bromsades till 2,8% och att marginalen i Focus minskade. Även inledningen av 2022 har påverkats av vissa driftstörningar även om situationen förbättrats under februari. Detta är tillfälliga effekter och dessa störningar innebär att efterfrågan nu är ännu starkare framöver, vilket väl matchar våra uppstarter.

Den organiska tillväxten under helåret 2021 uppgick till 10,7%. Merparten av tillväxten kommer från våra befintliga kliniker i Focus. En viktig komponent för att öka tillväxttakten ytterligare är uppstarter av nya kliniker. Det är därför väldigt glädjande att vi nu har fyra pågående uppstartsprojekt. I slutet av det tredje kvartalet startade vi GHP Medicinskt Centrum Göteborg och vi har nu även slagit upp portarna för vår nya rygg- och ortopediklinik i Malmö. Patienterna har redan börjat strömma till och i mars börjar vi operera i tre fullutrustade operationssalar.

Utöver dessa två nya kliniker har vi även beslutat om att starta upp en helt ny verksamhet i Göteborg för allmänkirurgi, urologi och gastroenterologi samt en ny klinik i Stockholm inom urologi. Det här är uppstarter som kommer att möta våra kunders efterfrågan på högkvalitativ vård inom respektive diagnosområde och samtidigt bidra till GHPs tillväxt under 2022 och 2023. Dessa uppstarter har en omsättningspotential på 250 MSEK. Under det fjärde kvartalet har vi även genomfört viktiga aktiviteter för att förbättra vår lönsamhet. Våra två största kliniker, Gildhöj i Köpenhamn och Stockholm Spine Center, har inte kunnat möta våra förväntningar på lönsamhet under 2021. Det har föranlett att vi under det fjärde kvartalet genomfört strukturella förändringar i verksamheterna, som kommer ge en positiv effekt redan under första halvåret 2022.

Vi har under en längre period haft en väldigt hög tillväxt i Danmark men expansionen har inte bidragit till resultatförbättringar i tillräcklig utsträckning. Därför prioriterar vi nu marginalförbättringar framför tillväxt i Danmark.

Stockholm Spine Center är en verksamhet med fantastiska kvalitetsresultat och med en stark position på marknaden men har potential att förbättra sina ekonomiska resultat. De omstruktureringsåtgärder som vi nu genomfört kommer att bidra till betydande resultatförbättringar framöver. I kvartalet har vi kostnadsfört 3,6 MSEK i omstruktureringskostnader.

Inom Solutions har vi i Q4 tagit ytterligare ett viktigt strategiskt steg genom att teckna avtal med Bliwa avseende deras vårdförsäkring. Det innebär att GHP kommer ta fullt kvalitets-, kostnads-, och vårdansvar för alla delar i vårdförsäkringen för Bliwas kunder samtidigt som Bliwa behåller det fulla ansvaret som försäkringsgivare.

På vår kapitalmarknadsdag i november lyfte vi fram den potential som vi ser i att kombinera modern företagshälsovård med ett attraktivt sjukvårdsförsäkringserbjudande. Vår investering i Qurant och vårt samarbete med Avonova är tydliga exempel på hur vi skaffar oss en position för att bygga ett unikt sammanhållet system för dessa tjänster. I det fjärde kvartalet har vi lagt grunden för att lansera dessa erbjudanden till marknaden. Avonovas produkt säljs nu till slutkund och Qurant kommer igång under Q2.

Som vi tidigare informerat om har vårt managementkontrakt i UAE avslutats och överlämningen av sjukhusen i Ajman har gått enligt plan. Under kvartalet har vi även tagit in delägare i vårt diabetesprojekt i Saudiarabien vilket innebär att projektet får ännu bättre förutsättningar att utvecklas samtidigt som vi frigör resurser för att ta tillvara på alla de spännande möjligheter som vi har på våra hemmamarknader.

Vi lägger nu ett händelserikt kvartal bakom oss och går in i det nya året med väldigt goda förutsättningar där efterfrågan på sjukvård är högre än någonsin tidigare, där vi utökar och trimmar vårt nätverk av högkvalitativa kliniker och där vi tar en unik position på den företagsfinansierade marknaden.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.