Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Delårsrapport januari-september 2011: Utmanande marknadsvillkor inom Bariatrics

TREDJE KVARTALET 2011
 • Försäljningsintäkterna ökade med 19 procent till 129,1 MSEK (108,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till -11,7 MSEK (-4,1)
 • Resultat före skatt uppgick till -12,7 MSEK (-4,8)
 • Resultat efter skatt uppgick till -13,6 MSEK (-5,0)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,07)
 • Organisk tillväxt om 1 procent (15)
 • Under kvartalet har koncernen förvärvat OPA - ortopedisk och ryggkirurgisk verksamhet i Danmark
 • Start av Bodylift Center i Köpenhamn
JANUARI - SEPTEMBER 2011
 • Försäljningsintäkterna ökade med 20 procent till 488,4 MSEK (407,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till 11,7 MSEK (15,9)
 • Resultat före skatt uppgick till 9,0 MSEK (16,5)
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,8 MSEK (7,5)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (0,01)
 • Organisk tillväxt om 9 procent (15)

VD-KOMMENTAR

Lönsamhetssvacka i de svenska bariatrics-klinikerna
Under andra kvartalet försämrades lönsamheten i de svenska bariatrics-klinikerna kraftigt beroende på en snabbt fallande privat efterfrågan på fetmaoperationer. Denna utveckling har fortsatt och accentuerats under tredje kvartalet och väntas bestå året ut. Samtidigt har efterfrågan från offentligt betalda patienter ökat starkt, därför att de svenska landstingen har prioriterat upp denna behandling under 2011. En stor del av de offentligt finansierade patienterna behandlas, och kommer att fortsätta att behandlas, av privata utförare. Detta sker dock till ett väsentligt lägre pris. För att möta de ökande behoven och betydligt lägre ersättningsnivåerna, har genomgripande effektiviseringsåtgärder vidtagits och beräknas få fullt genomslag under första halvåret 2012.

Det försämrade resultatet för affärsområdet Bariatrics jämfört med förra året beror också på uppstartskostnader i den nystartade kliniken i Köpenhamn. Dessa är en följd av ändrade inklusionskriterier för fetmaoperationer i Danmark. Under perioden startades en systerklinik till Bariatric Center Copenhagen, Bodylift Center. Kliniken, den första i sitt slag i GHP, erbjuder rekonstruktiv plastikkirurgi till patienter som genomgått stor viktnedgång efter kirurgi.

Övriga affärsområden utvecklas väl. Våra ryggkliniker har ett högt kapacitetsutnyttjande och en fortsatt stark efterfrågan. Vi behöver öka vår produktionskapacitet och har nyanställt medicinsk personal som nu är under upplärning och infasning i verksamheterna. Kortsiktigt innebär detta en viss belastning på klinikerna.

Affärsområde Orthopaedics befinner sig i en liknande situation, dvs. en hög efterfrågan i de svenska klinikerna. Integrationen av vår nyligen förvärvade danska klinik OPA har påbörjats med målet att säkra planerade synergier med övriga ortopedikliniker inom GHP.

Specialistklinikerna i Dental har presterat bra med tanke på den lägre efterfrågan för komplexa implantatbehandlingar. Två av de tre klinikerna överträffar målen och den positiva utvecklingen efter genomförda effektiviserings- och marknadsåtgärder har börjat ge resultat. Arytmikliniken och gastroklinikerna presterar enligt plan och har en fortsatt stark patientingång. De centrala kostnaderna är oförändrade under perioden.

Generellt har vi upplevt en väsentligt hårdare prispress och konkurrens än väntat. Detta leder till ett starkare engagemang från GHP centralt, via våra affärsområdesledningar, för att säkerställa utnyttjandet av synergier och skalfördelar som hittills inte utnyttjats. Av samma skäl gör vi nu en översyn av branding och marknadskommunikation med målet att stärka klinikernas lokala marknadspositioner. Under perioden har också en investering i en minoritetsandel i den finska vårdverksamheten Laastari gjorts med avsikt att introducera ett nytt koncept för snabb och effektiv akutvård i första linjen i Sverige. Laastari har framgångsrikt etablerat fyra kliniker i Finland och fått ett mycket positivt mottagande från behandlade patienter. Investeringen kommer att ge GHP en egen access till patienter inom första linjens sjukvård.

Göteborg den 1 november 2011
Global Health Partner AB (publ)

Per Båtelson
VD

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.