Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Bokslutskommuniké 2013: Förbättrat underliggande rörelseresultat

 • Ny organisation under implementering i syfte att öka effektiviteten
 • Engångskostnader om 9,9 MSEK och goodwillnedskrivning om 30 MSEK
 • Genomförd organisationsförändring på huvudkontoret under kvartalet ger årlig besparing om cirka 9 MSEK
FJÄRDE KVARTALET 2013
 • Försäljningsintäkterna ökade till 208,4 MSEK (205,8) och den organiska tillväxten till 4 procent (2)
 • EBITDA uppgick till 8,5 MSEK (17,3), justerad EBITDA till 18,4 MSEK (17,4)
 • Justerad EBITDA-marginal uppgick till 9 procent (8)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till -33,2 MSEK (4,6)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,54 SEK (0,04)
HELÅR 2013
 • Försäljningsintäkterna ökade till 737,7 MSEK (723,3) och den organiska tillväxten till 6 procent (0)
 • EBITDA uppgick till 49,7 MSEK (29,6), justerad EBITDA till 50,1 MSEK (26,0)
 • Justerad EBITDA-marginal uppgick till 7 procent (4)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till -25,1 MSEK (-59,1)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,50 SEK (-0,94)

VD-KOMMENTAR
Under 2013 har vi kunnat se positiva resultat av de åtgärder som vidtagits för att öka lönsamheten. EBITDA för helåret har förbättrats med cirka 20 MSEK till 50 MSEK. Men även om flera kliniker har visat goda förbättringar under året finns det fortfarande utrymme för resultatförbättringar i koncernen.

Sedan ledningsförändringen i fjärde kvartalet har vi fokuserat på att minska huvudkontorskostnaderna och organisera oss effektivare. Eftersom många av de områden inom vilka vi har synergier, såsom infrastruktur, nätverk, sälj och regelverk, är geografiskt fokuserade, har vi nu gått över till en geografisk struktur där affärsområdescheferna är ansvariga för en region. Vidare har vi skapat en klinikstödsgrupp där vi har samlat analys, implementering, IT och marknadsresurser. Målet med denna är att skapa ett effektivare projektbaserat stöd. Genom denna omstrukturering och översyn av övriga kostnader har vi skapat en mer effektiv organisation samtidigt som vi minskat kostnaderna med 9 MSEK på årsbasis.

Marknadsutvecklingen har varit tveeggad. Prisstrukturen skiftar mycket per geografi och specialitet, men överlag har prisutvecklingen under 2013 varit negativ. Samtidigt har vi haft en god patienttillgång, mycket tack vare att patienter använder sina rättigheter och aktivt väljer oss och vi har därför kunnat undvika de mest negativa budstriderna. Vi jobbar vidare med vår kvalitetsutveckling och kommer bli ännu bättre på att visa vår kvalitet, något som blir allt viktigare för att nå patienterna. Vårt mål är att vara patienternas första val, samtidigt som vi med vår modell och kontinuerlig utveckling kan hålla en mycket hög effektivitet.

Vi inriktar oss nu på verksamhetsutveckling och ser bra möjligheter till lönsam tillväxt, främst genom förvärv av tongivande verksamheter som matchar vårt fokus. Expansionen kommer att ske i befintliga geografier inom nuvarande eller nya specialiteter.

Vi går in i 2014 med gott självförtroende då vi har lärt oss av vår historia, genomfört justeringar och nu har en bra grund att stå på. Utgångspunkten för GHP:s verksamhet är att elektiv specialistvård bedrivs effektivast och med högst kvalitet i fokuserade center specialiserade på den enskilda patientgruppen. Detta kombineras med partnerskap, decentralisering och samarbete mellan klinikerna, vilket ger snabbfotade verksamheter med engagerade läkare där vi lär av varandra.

Göteborg den 20 februari 2014
Global Health Partner AB (publ)

Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.