Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Kallelse till årsstämma i Global Health Partner AB (publ)

Aktieägarna i Global Health Partner AB (publ) org nr 556757-1103, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 klockan 16.00 i SE Bankens lokaler i Göteborg, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg. Inregistrering sker från klockan 15.30, då även kaffe serveras.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken torsdagen den 26 april 2012,

dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 26 april 2012, före klockan 16.00. Anmälan kan ske antingen skriftligen under adress Global Health Partner AB (publ), Östra Hamngatan 26-28, 411 09 Göteborg, per telefon 031-712 53 17, fax 031-313 13 21 eller e-post info@ghpartner.com.Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och antal aktier, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde (högst två).

För aktieägare som företräds av ombud skall daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktens giltighetstid får inte vara längre än fem år. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.globalhealthpartner.com Fullmakten i original jämte eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste begära att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken torsdagen den 26 april 2012 bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering av förvaltaren.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av VD.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
12. Val av styrelse och revisor.
13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier.
14. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av avyttring av aktier i dotterbolaget Gastro Center Skåne AB till närstående.
15. Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibler samt godkännande av incitamentsprogram.
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
17. Förslag till beslut om princip för utseende av valberedning inför årsstämman 2013.
18. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Paul Hökfelt väljs som ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011.

Förslag till antal och val av styrelseledamöter och revisor samt arvode till styrelse och revisor (punkterna 10, 11 och 12)
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex (6) personer och inga (0) suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Paul Hökfelt, Thomas Eklund, Carsten Browall, Lottie Svedenstedt och Per Båtelson samt nyval av Bo Wahlström för en mandatperiod som sträcker sig fram till utgången av nästa årsstämma. Dessutom föreslår valberedningen att Paul Hökfelt väljs som styrelsens ordförande. Andrew Wilson har avböjt omval.

Bo Wahlström (född 1949) är huvudägare i Metroland BV som tidigare varit ägare till ett antal onoterade fastighets-, IT- och kommunikationsföretag samt större ägare i börsnoterade Telelogic AB, Fastpartner AB, Song Networks AB och idag större ägare i TAG AG, Petrogrand AB samt Global Health Partner AB.

Bo Wahlström har tidigare suttit i styrelsen för ett flertal onoterade företag samt noterade Nordiska Fondkommission AB, Digital Illusions AB, Telelogic AB, Song Networks AB samt i Stenas Sfärråd. Idag sitter Bo i styrelsen för Stena Adactum AB och Ryholm Förvaltning AB. Bo har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Motiverat yttrande från valberedningen samt ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängligt på bolagets hemsida www.globalhealthpartner.com

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om totalt 1 200 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till fyra (4) ledamöter som inte är anställda i Global Health Partner. Det utgår ingen ytterligare ersättning för kommittéarbete.

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Sven-Arne Gårdh som huvudansvarig revisor. Ernst & Young AB föreslås väljas för en period uppgående till och med slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, skall utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier i samband med eventuellt företagsförvärv m.m. (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma 2013, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 6 500 000 aktier. Styrelsen skall äga besluta att aktie skall betalas, förutom genom kontant betalning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får utnyttjas endast för finansiering av förvärv av företag eller del av företag. Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att när tillfälle till förvärv av företag eller del av företag uppstår möjliggöra för bolaget att snabbt och effektivt kunna finansiera förvärv antingen genom inhämtande av kapital eller genom apportegendom. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka nio (9) procent av aktiekapital och röster.

Beslutet är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av avyttring av aktier i Gastro Center Skåne AB, org nr 556805-7243 ("Bolaget") till närstående (punkt 14)
Global Health Partners affärsmodell bygger på att nyckelpersoner i dotterbolagen är delägare (partners) i den klinik personen är verksam.

Under 2011 sålde Global Health Partner 300 aktier i Bolaget till Christer Stael von Holstein, motsvarande en ägarandel om 30 procent. Christer Stael von Holstein erlade en ersättning för dessa aktier uppgående till 30 000 kronor. Bolaget var då nystartat och mot bakgrund av den verksamhet som då fanns i Bolaget bedömdes detta pris vid det tillfället motsvara marknadsvärdet för dessa aktier. Christer Stael von Holstein bedöms vara av väsentlig betydelse för klinikens verksamhet.

Styrelsen bedömer att överlåtelsen av aktierna är till nytta för bolaget och därmed för aktieägarna i Global Health Partner. Styrelsen föreslår därför att stämman fattar beslut om att godkänna överlåtelsen av 300 aktier i Bolaget till Christer Stael von Holstein.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till emission av konvertibler samt godkännande av incitamentsprogram (punkt 15)
Styrelsen i Global Health Partner AB (publ) ("Bolaget") föreslår att årsstämman beslutar om emission av konvertibler samt åtgärder för genomförande av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner ("Deltagarna") i Bolaget och dess dotterbolag ("Bolagskoncernen"), huvudsakligen enligt följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om upptagande av ett konvertibelt lån uppgående till ett sammanlagt belopp om lägst 9 060 000 kronor högst 15 100 000 kronor, genom emission av konvertibler (Serie 2012/2015) till en kurs motsvarande deras nominella värde, vilket skall motsvara konverteringskursen. Lånet förfaller till betalning den 25 september 2015, i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum.

Konvertiblerna skall kunna konverteras till nya aktier i Bolaget under perioden från och med den 29 juni 2015 till och med den 4 september 2015. Konverteringskursen skall motsvara ett belopp uppgående till 135 procent av den för aktier i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 24 april 2012 till och med den 4 maj 2012. I avsaknad av notering av betalkurs någon av de aktuella dagarna skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Swedbank kommer att genomföra beräkningarna enligt gällande marknadspraxis. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Den sålunda framräknade konverteringskursen skall avrundas till närmaste femtal ören. Konverteringskursen skall dock inte understiga fem (5) kronor samt får heller inte understiga aktiens kvotvärde. Det sammanlagda belopp varmed aktiekapitalet kan komma att ökas på grund av konvertering uppgår till högst 3 020 000 kronor.

Konvertiblerna löper med en årlig ränta. Räntan baseras bl.a. på konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet för konvertiblerna vid utgivandet. Räntan uppgår till STIBOR 360 plus 2,86 procentenheter vid antagande om en genomsnittlig aktiekurs under mätperioden om 7,30 kronor, en konverteringskurs om 9,85 kronor och en riskfri ränta om 1,31 procent. Lånet skall vara efterställt. I övrigt för konvertiblerna skall gälla de villkor som framgår av "Villkor för Global Health Partner ABs Konvertibler - Serie 2012/2015).

Rätt att teckna konvertiblerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillfalla ett av Deltagarna tillsammans ägt, för ändamålet särskilt bildat bolag, ett s.k. SOPARFI (Société de Participations Financières) med säte i Luxemburg ("InvestCo"). Teckning av konvertiblerna kan ske från och med den 5 maj 2012 till och med den 15 juni 2012 och betalning skall ske senast den 26 juni 2012. Styrelsens skall äga rätt att förlänga såväl tecknings- som betalningstiden. Överteckning kan ej ske.

Deltagarna skall erbjudas möjlighet att förvärva aktier ("Aktier") i InvestCo, ett s.k. special purpose vehicle som bildats för avsett ändamål. Erbjudandet omfattar totalt 25 personer i fyra länder. Tilldelningen av Aktier i InvestCo skall fastställas av styrelsen i Bolaget i enlighet med följande riktlinjer. Deltagarna ska, under förutsättning att de är anställda vid tiden för erbjudandet av Aktierna eller har vid denna tidpunkt tecknat avtal om fast anställning med bolag inom Bolagskoncernen, med undantag för sådana personer vars anställningsavtal uppsagts före nämnda tidpunkt, erbjudas att teckna Aktier. Ovanstående gäller med förbehåll för att såvitt avser Deltagare i andra länder än Sverige, förutsätts att överlåtelsen lagligen kan ske samt att denna, enligt styrelsens bedömning, kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Detta kan komma att innebära att Deltagare i vissa länder inte får möjlighet att delta i programmet. Deltagarna kommer att erbjudas att förvärva Aktierna enligt följande fördelning:

+--------------------------+--------------------------------+
|Befattningsgrupp |Maximalt insatsbelopp per person|
+--------------------------+--------------------------------+
|Verkställande direktör (1)|250 000 kronor |
+--------------------------+--------------------------------+
|Ledningsgrupp (5) |100 000 kronor |
+--------------------------+--------------------------------+
|Övriga nyckelpersoner (19)|40 000 kronor |
+--------------------------+--------------------------------+

Ingen Deltagare kan tilldelas 25 procent eller mer av Aktierna. Överlåtelse av Aktier beräknas ske senast den 11 juni 2012. Aktierna skall överlåtas till marknadsvärde, vilket förväntas motsvara Aktiernas substansvärde.

InvestCo avser finansiera teckningen av konvertiblerna till 90 procent genom upptagandet av banklån om högst 13 590 000 kronor från Swedbank AB (publ) ("Lånet") och till 10 procent genom den kapitalisering som sker genom de anställdas förvärv av Aktier (enligt ovan angivna insatser). Utöver kapitaliseringen har banken säkerheter i konvertiblerna samt genom individuella borgensåtaganden motsvarande 25 procent. InvestCo beräknas således att ha ett eget kapital om högst 15 100 000 kronor. InvestCo avser under år 2015 avyttra sina tillgångar (konvertibler och/eller aktier) och i första hand återbetala Lånet och därefter återbetala återståendeskulder, varefter InvestCo:s resterande avkastning skall tillskiftas de anställda som deltar i incitamentsprogrammet. Den sammanlagda erhållna räntan på konvertiblerna skall i första hand täcka räntan på Lånet och därefter de administrativa kostnaderna. Bolaget kommer varken genom aktieinnehav eller genom styrelsedeltagande delta i eller ha ett bestämmande inflytande över InvestCo.

Genomförande av incitamentsprogrammet enligt ovan är villkorat av att minst fyra Deltagare anmäler intresse att förvärva Aktier för ett minsta värde av 906 000 kronor samt att ägandet av Aktierna är spritt så att inte färre än fyra Deltagare äger mer än 50 procent av Aktierna.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar införa ett incitamentsprogram för Deltagarna varigenom de kan erbjudas att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för Bolagets lönsamhet och aktiekursutveckling förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras. Teckningskursen för konvertiblerna har bestämts till det beräknade marknadsvärdet.

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid full teckning och konvertering av samtliga konvertibler, baserat på en aktiekurs i bolaget om 7,30 kronor samt en konverteringskurs, fastställd i enlighet med vad ovan angivits, om 9,85 kronor, att bli 1 532 995 kronor, vilket motsvarar en utspädning med 2,32 procent av aktiekapitalet och röstetalet. Vid beräkningen har inte hänsyn tagits till utestående teckningsoptioner.

Med hänsyn till att konvertiblerna ska tecknas av anställda (genom ett bolag) till ett beräknat marknadsvärde bedöms inte konvertibelprogrammet i sig medföra några kostnader förutom vissa mindre kostnader i samband med etablering och administration av emissionen.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Styrelsens förslag till beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 16)
Bolaget skall sträva efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig inom den marknad bolaget är verksamt. Ersättningsvillkoren skall återspegla "betalning efter prestation" och variera i förhållande till den enskildes prestationer och bolagets resultat. Den totala ersättningen kan bestå av en årlig grundlön, försäkringsbara förmåner samt ersättning från det incitamentsprogram som beslutades vid extra bolagsstämma den 27 november 2009 samt det konvertibelprogram som är föremål för beslut vid denna årsstämma.

Enligt principen "betalning efter prestation" kan ersättningen från olika former av incitamentsprogram utgöra en viktig del av den totala ersättningen för bolagets ledning. Sådan ersättning kan erbjudas både med kortsiktiga prestationsmål (upp till ett (1) år) och med långsiktiga prestationsmål (tre (3) år eller längre). Annan rörlig ersättning kan godkännas av styrelsen vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang har till syfte att rekrytera eller behålla personal.

Styrelsen skall vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förslag till beslut om princip för utseende av ledamöter till valberedning inför årsstämman 2013 (punkt 17)
Valberedningen föreslår att bolagets styrelseordförande skall utses till ledamot av valberedningen och skall, i samråd med bolagets per den 30 september 2012 tre största aktieägare, utse ytterligare tre ledamöter till valberedningen. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas istället den fjärde största aktieägaren osv. För det fall aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller av något annat skäl väljer att avgå ur valberedningen före årsstämman 2013 skall valberedningens övriga ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013.

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2013 skall vara att lämna förslag till val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter, val av ordförande och övriga styrelseledamöter, val av bolagets revisorer, arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna samt arvode för bolagets revisorer. Valberedningen skall i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen.

Handlingar och information om upplysningsrätt
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 13, 15 och 16, liksom revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.globalhealthpartner.comsenast torsdagen den 12 april 2012. Handlingarna översänds till de aktieägare som begär att få del av dessa samt uppger sin adress.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Antal aktier och röster
Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 66.082.387 stycken.

Göteborg i april 2012
Global Health Partner AB (publ)
Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.