Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Bokslutskommuniké 2019: Fortsatt stark organisk tillväxt i kombination med viktiga satsningar

 • Fortsatt tillväxt inom alla tre segment med en organisk tillväxt för helåret på över 14%
 • GHP förstärker ledningen med nya erfarna affärsområdeschefer för Norden respektive International
 • Utvecklingen av sjukhuset i Kuwait har intensifierats i kvartalet
 • Satsningen på dagkirurgisk ortopedi i Stockholm belastar resultatet under uppstartsfasen
 • Ändrad intäktsredovisning i UAE har negativ effekt på resultatet i kvartalet jämfört med föregående år
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 30 öre per aktie vilket är samma nivå som föregående år

Fjärde kvartalet 2019

 • Försäljningsintäkterna ökade till 372,9 Msek (336,0)
 • Organiska tillväxten uppgick till 6,8 procent (14,6)
 • EBITDA ökade till 41,3 Msek (35,6)
 • EBITDA-marginalen ökade till 11,1 procent (10,6)
 • EBIT uppgick till 17,8 Msek (28,3)
 • EBIT-marginalen uppgick till 4,8 procent (8,4)
 • Resultat efter skatt uppgick till 13,1 Msek (20,0)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,16 SEK (0,27)
 • Resultat exklusive IFRS 16-effekt finns på sidan 3 i bifogad pdf

Helår 2019

 • Försäljningsintäkterna ökade till 1 313,3 Msek (1 120,4)
 • Organiska tillväxten ökade till 14,3 procent (13,9)
 • EBITDA ökade till 150,4 Msek (84,2)
 • EBITDA-marginalen ökade till 11,4 procent (7,5)
 • EBIT ökade till 63,0 Msek (56,4)
 • EBIT-marginalen uppgick till 4,8 procent (5,0)
 • Resultat efter skatt ökade till 43,8 Msek (43,1)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,53 SEK (0,55)

VD-ord
Vi kan se tillbaka på ytterligare ett kvartal med stark tillväxt. Under 2019 har vi en organisk tillväxt på över 14% vilket är ett kvitto på att våra kunder och patienter efterfrågar det vi gör och att arbetet med att utnyttja vår kapacitet fungerar. GHP har under året gjort flera viktiga satsningar som, tillsammans med den underliggande tillväxten, kommer kunna bidra med ökad lönsamhet kommande år. Vi har etablerat oss i Kuwait, gjort förvärv av Hudkliniker, vi har startat upp en helt ny klinik inom ortopedisk dagkirurgi, tagit fram verktyg för förbättrade vårdkedjor inom Vårdsamverkan och vi har utvecklat vår koncernledning. Därtill har våra kliniker fortsatt att utvecklas och växa för att kunna möta det stora behovet av högkvalitativ specialistsjukvård.

Den satsning som påverkat resultatet mest under 2019 är etableringen av den nya ortopedikliniken vid Storängsbotten i Stockholm. Verksamheten tog emot de första patienterna i början av 2019 och har succesivt växt verksamheten under året allt eftersom fler duktiga specialister har börjat. Resultatmässigt har uppstarten belastat vårt resultat med ca 10 MSEK under året. Denna satsning är viktig för GHP eftersom detta är den största specialiteten för försäkringsbolagen och Stockholm är den största marknaden i Sverige.

I Kuwait har vi i det fjärde kvartalet fortsatt att skala upp sjukhuset och ser att samarbetet med sjukhusets intressenter fungerar väl. Under hösten har vi haft ett högre kostnadsläge i Kuwait kopplat till etableringen på denna nya marknad. Under första halvåret 2020 räknar vi med att dessa kostnader landar på en mer normal nivå.

Den expansion och de satsningar som vi genomfört har också inneburit att vi tog beslutet att förstärka och omorganisera GHP:s ledningsorganisation med två nya erfarna ledare. Vi har rekryterat en Nordenchef för att hålla samman arbetet på den nordiska marknaden och få en tydligare ansvarsfördelning. Vi har även rekryterat en ny chef för International som har en gedigen erfarenhet av att affärsutveckla och bygga verksamhet i regionen. Det kommer att vara ett viktigt tillskott i vårt arbete med att utveckla våra affärer i mellanöstern.

Förutsättningarna för att göra ett resultatmässigt starkt fjärde kvartal var utmanande eftersom vi tidigare under året gjorde en förändring av hur intäkterna i UAE fördelas under en årscykel. I tillägg till de 10 Msek i justerade kvartalsintäkter från UAE så påverkas vårt resultat av alla de satsningar som vi gjort under hösten. Samtidigt är det viktigt och glädjande att se att merparten av GHP:s kliniker gör ett bra fjärde kvartal med god tillväxt och resultatförbättringar.

Vårt segment Norden fortsatte att växa i kvartalet, både organiskt och via de förvärv som gjordes inom hudsjukvård tidigare under året. Vi är i en situation där merparten av våra kliniker fungerar väldigt väl och där patienter och kunder efterfrågar högkvalitativ specialistsjukvård. Samtidigt ser vi att några av våra verksamheter har mer att ge.

I vårt segment International har vi haft stort fokus på att utveckla sjukhuset i Kuwait men även vår verksamhet i Förenade Arabemiraten har haft ett händelserikt kvartal. Bland annat genomfördes en framgångsrik förlossning på en kvinna som väntade fyrlingar på kvinno- och barnsjukhuset i Ajman. I november hade vi även förmånen att få visa upp sjukhusen och det arbete vi åstadkommit för kronprinsen av Ajman.

I Vårdsamverkan har satsningarna på att optimera patienternas vårdkedja stått i centrum under det fjärde kvartalet. Ett intressant initiativ som vi nu bedriver är inom patientgruppen som har ryggrelaterade besvär. Genom data från symtomdebut och fram till medicinska utfallsmått, och all vårdkonsumtion däremellan, mappar vi olika diagnoser och identifierar flaskhalsar och kostnadsdrivare. Detta innebär att våra specialisters dyrbara tid kan användas till de patienter som verkligen behöver det. Det är också glädjande att se att det kontinuerliga arbetet med att styra och analysera vilken vård som köps in inom Vårdsamverkan har en positiv påverkan på segmentets ekonomiska resultat i kvartalet.

Våra tre segment har nu en position och organisation som ger oss goda förutsättningar att leverera resultat samt ta tillvara på de spännande möjligheter vi ser på respektive marknad.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.