Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Bokslutskommuniké 2017: Breda förbättringar ger starkt avslut på året

 • Resultatet i kvartalet är GHP:s bästa fjärde kvartal hittills
 • Omsättningstillväxten är fortsatt god med en organisk tillväxt på 10 procent
 • Förbättringsarbetet kommer att fortsätta för att ytterligare stärka lönsamheten  
 • Nya starka ledningsstrukturer i alla tre segmenten bidrar till den positiva utvecklingen 
Fjärde kvartalet 2017 
 • Försäljningsintäkterna ökade till 288,5 Msek (272,8)
 • Organiska tillväxten uppgick till 10,4 procent (16,4)
 • EBITDA uppgick till 31,0 Msek (23,6)
 • EBITDA-marginalen uppgick till 10,7 procent (8,6)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 17,7 Msek (14,8)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,22 SEK (0,21)
Helår 2017
 • Försäljningsintäkterna ökade till 990,8 Msek (955,4)
 • Organiska tillväxten uppgick till 6,0 procent (14,5)
 • Justerad EBITDA uppgick till 58,8 Msek
 • EBITDA uppgick till 42,2 Msek (80,9)
 • EBITDA-marginalen uppgick till 4,3 procent (8,5)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 9,2 Msek (45,1)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,08 SEK (0,60)
 • Styrelsen föreslår, för att prioritera satsningar på starkare tillväxt under innevarande år, att ingen utdelning utgår för 2017

VD-ord
2017 var ett utmanande år som avslutas med ett styrkebesked. Det första halvåret gick vi in i den operationella fasen av driften av våra sjukhus i Förenade Arabemiraten samtidigt som vi genomförde ett större generationsskifte bland våra klinikchefer. Vi hade också motvind av färre antal arbetsdagar. Detta innebar att vårt huvudfokus under året har varit att få upp lönsamheten genom bättre operationell planering, besparingsprogram och avyttring av olönsamma enheter.  Vi har samtidigt fortsatt våra strategiska satsningar inom Vårdsamverkan och International, bägge områden har nu dedikerade organisationer vilket ger större fokus och möjligheter än tidigare.

Under fjärde kvartalet tog vi ytterligare ett antal steg i rätt riktning. Totalt sett innebär det att vi gör vårt bästa fjärde kvartal någonsin och trots julledigheter tangerar vi nästan vårt bästa kvartal (Q2 2016). Detta är resultatet av att i stort sett alla delar av verksamheten har tagit ett antal steg framåt. I Norden sitter nu planeringen bättre, efterfrågan är fortsatt stark och delar av besparingsprogrammet har slagit igenom. I Förenade Arabemiraten har resultaten av vårt utvecklingsarbete med sjukhusen börjat slå igenom. Detta innebär inte att vi kan slå oss till ro, vi måste fortsatt ha en stark fokus på effektivitet och kostnadsutveckling. Det är nödvändigt, inte minst med tanke på att vi ser en fortsatt prispress och att landstingens svårigheter att behålla personal leder till en allt högre löneutveckling. Jag ser dock att vi är väl rustade för att hantera dessa utmaningar och från den utmanande period som vi har varit igenom har vi ett antal nya lärdomar och verktyg.

I Norden kan vi se att vårt arbete har lett till en betydligt jämnare planering vilket gör att vi varje dag använder våra resurser på ett bättre sätt. Vidare ser vi hur alla våra nya duktiga ledare, vi hade en stor generationsväxling under första halvåret 2017, nu är varma i kläderna och gör ett bra arbete med att fortsätta utveckla sina verksamheter. Efterfrågan är fortsatt stark och möjligheterna många men det är till priset av högre krav på effektivitet och planering än tidigare. 

Inom International gick vi för ett år sedan in i den operativa fasen vad gäller sjukhusen i Ajman. Innan dess hade vi blivit utvärderade på vårt förberedelsearbete. Från och med den operativa fasen blir vi bedömda på sjukhusens faktiska resultat (framförallt kvalitativa resultat). Som tidigare kommunicerats visste vi att det skulle ta lite tid innan vårt arbete faktiskt gav mätbara förändringar i sjukhusen, men att vårt mål var att komma tillbaka till den lönsamhet vi hade i kontraktet under förberedelsetiden. Nu har vi nästan nått dit och även om det kommer att fortsätta variera något, är vi i en betydligt starkare position. Det gör också att vi kan lägga mer tid på att utveckla nya affärer i regionen. Vi ser nu att vi har stora möjligheter att utveckla vår verksamhet i Mellanöstern och utvärderar noggrant ett flertal intressanta projekt.

Vi fortsätter även med andra viktiga satsningar. Inom Vårdsamverkan kan man nu söka vård via app, både med video- och meddelandefunktion. Vi lanserar inom kort också en egenutvecklad hälsofrämjande app tillsammans med en samarbetspartner och har ett nytt samarbete kring sammanhållen vård i Göteborg tillsammans med Skandia. I Stockholm startar vi nu GHP:s tionde klinik med UrologCentrum på Odenplan. Detta är vår tredje urologiverksamhet i Sverige, ett spännande område med mycket utveckling och där det finns stort intresse från försäkringsbolagen. I Köpenhamn, där efterfrågan är mycket stark, har vi nyligen installerat vår andra MR-kamera och har precis fattat beslut om en större utbyggnad. I Göteborg har vår nystartade klinik, GHP Neuro Center, precis flyttat in i nya, större lokaler på Carlanderska. Gemensamt för alla dessa satsningar är att vi har en stark efterfrågan, de stärker vår attraktionskraft för försäkringsbolagen och vi kan göra det med bibehållen kostnadskontroll.

Sammanfattningsvis har vi som koncern tagit stora steg framåt under andra halvåret 2017 och är starkt rustade för lönsam utveckling i en utmanande miljö med stora möjligheter.

Göteborg den 21 februari 2018
GHP Specialty Care AB (publ)

Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.