Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Kommuniké från GHP:s årsstämma 2020

Vid årsstämman i GHP Specialty Care AB den 23 april 2020 beslutades bl.a. följande:

  • Beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att periodens resultat balanseras i ny räkning.
  • Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2019.
  • Omval av styrelseledamöterna Carsten Browall, Bo Wahlström, Mikael Olsson, Johan Wachtmeister, Elisabeth Hansson och Dag Andersson, i enlighet med valberedningens förslag. Carsten Browall omvaldes till styrelsens ordförande. Arvodet fastställdes till 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till vardera övriga fem ledamöter, totalt 1 400 000 kronor. Beloppen inkluderar ersättning för kommittéarbete.
  • Omval av Ernst & Young AB som revisor, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation.
  • Beslutades att ändra § 8 tredje stycket i bolagsordning, för att ta höjd för kommande lagstiftning om att rösträttsregistrering inför bolagsstämma senast skall ske fyra bankdagar före bolagsstämma, till skillnad från fem vardagar som är dagens krav. Beslutades vidare att ändra § 1 i bolagsordning för att ta bort (publ) från bolagets firmanamn.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 20 procent av det totala antalet registrerade aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får utnyttjas för finansiering av förvärv av företag eller del av företag, för kapitalanskaffning och för att anpassa bolagets kapitalstruktur.
  • Beslutades om införandet av incitamentsprogram 2020/2023 genom emission av 350 000 teckningsoptioner till Global Health Partner Swe AB och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare inom koncernen till beräknat marknadsvärde. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget under tiden från och med den 8 maj 2023 till och med den 5 juni 2023. Teckningskursen för nya aktier och teckningsoptionernas marknadsvärde enligt Black & Scholes-modellen baseras på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 130 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 24 april 2020 till och med den 8 maj 2020.
  • Beslutades att godkänna överlåtelse av aktier i vissa dotterbolag till nyckelpersoner i respektive dotterbolag enligt styrelsens förslag. Dotterbolagen som omfattas är GHP Spine Center Göteborg AB och GHP Ortho Center Storängsbotten AB.
  • Föreslagna riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare antogs.
  • Föreslagna principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021 och instruktion till valberedningen antogs.

Göteborg 23 april 2020
GHP Specialty Care AB
Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.