Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Kallelse till årsstämma i Global Health Partner (publ)

Aktieägarna i Global Health Partner AB (publ) org nr 556757-1103, ("bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 klockan 15.30 i SEBs lokaler i Göteborg, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg. Inregistrering sker från klockan 15.00, då även kaffe serveras.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken onsdagen den 23 april 2014,

dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 23 april 2014, före klockan 16.00. Anmälan kan ske antingen skriftligen under adress Global Health Partner AB (publ), Östra Hamngatan 26-28, 411 09 Göteborg, per telefon 031-712 53 17, fax 031-313 13 21 eller e-post arsstamma@ghpartner.com.Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och antal aktier, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde (högst två).

För aktieägare som företräds av ombud skall daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktens giltighetstid får inte vara längre än fem år. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.globalhealthpartner.com. Fullmakten i original jämte eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste begära att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken onsdagen den 23 april 2014 bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering av förvaltaren.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av VD.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
 a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning,
 b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
12. Val av styrelse och revisor.
13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier.
14. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
15. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2015.
16. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Thomas Eklund väljs som ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.

Förslag till antal och val av styrelseledamöter och revisor samt arvode till styrelse och revisor (punkterna 10, 11 och 12)
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju (7) personer och inga (0) suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Thomas Eklund, Carsten Browall, Bo Wahlström, Mikael Olsson och Cecilia Schelin Seidegård samt nyval av Johan Wachtmeister och Christer Johansson för en mandatperiod som sträcker sig fram till utgången av nästa årsstämma. Dessutom föreslår valberedningen att Thomas Eklund väljs som styrelsens ordförande. Per Båtelson och Paul Hökfelt har avböjt omval.

Johan Wachtmeister (född 1959 i Göteborg) innehar en MBA från IMI Geneve 1986 och civilingenjörsexamen på Maskin KTH 1983 (MSc). Johan var med och grundade Global Health Partner 2006 och var koncernens vice VD under ett antal år. Han var också med och startade flera av Global Health Partners verksamheter. Under perioden 1999 till 2006 var Johan VD för Ledstiernan och dessförinnan anställd i SEB mellan åren 1989 till 1999. Under den senare delen av tiden på SEB var han medlem i dess koncernledning och ansvarig för storföretag och institutioner. Johan var också medgrundare till Stockholm Spine Center under 1999. För närvarande är Johan styrelseordförande i Global Health Partners verksamhet i Förenade Arabemiraten samt ledamot i flera av Global Health Partners dotterbolag. Vidare är Johan styrelseordförande i Fred Wachtmeister & Partners och MJW Invest samt styrelsemedlem i bland annat Alm Equity som är noterat på First North.

Christer Johansson (född 1961 i Göteborg) är entreprenör och verksam inom ett flertal branscher, däribland sjukvård, hotell, fastigheter och fastighetsutveckling. Han har såväl byggt upp och förvaltat egna verksamheter som investerat i noterade och onoterade bolag. Christer bedriver sin verksamhet i Klippans Förvaltnings Aktiebolag och är styrelseledamot i detta bolag samt dess dotterbolag.

Motiverat yttrande från valberedningen samt ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängligt på bolagets hemsida www.globalhealthpartner.com

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om totalt 1 600 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till sex (6) ledamöter som inte är anställda i Global Health Partner. Det utgår ingen ytterligare ersättning för kommittéarbete.

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Thomas Nilsson som huvudansvarig revisor. Ernst & Young AB föreslås väljas för en period uppgående till och med slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, skall utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier i samband med eventuellt företagsförvärv m.m. (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma 2015, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 6 500 000 aktier. Styrelsen skall äga besluta att aktie skall betalas, förutom genom kontant betalning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får utnyttjas endast för finansiering av förvärv av företag eller del av företag. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till kursen på bolagets aktier på börsen vid tiden för genomförandet av nyemissionen. Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att när tillfälle till förvärv av företag eller del av företag uppstår möjliggöra för bolaget att snabbt och effektivt kunna finansiera förvärv antingen genom inhämtande av kapital eller genom apportemission. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka nio (9) procent av aktiekapital och röster.

Beslutet är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (punkt 14)
Bolaget skall sträva efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig inom den marknad bolaget är verksamt. Ersättningsvillkoren skall återspegla "betalning efter prestation" och variera i förhållande till den enskildes prestationer och bolagets resultat. Den totala ersättningen kan bestå av en årlig grundlön, försäkringsbara förmåner samt annan rörlig ersättning eller ersättning från incitamentsprogram.

Enligt principen "betalning efter prestation" kan ersättning från olika former av rörlig ersättning eller incitamentsprogram utgöra en viktig del av den totala ersättningen för bolagets ledning. Sådan ersättning kan erbjudas både med kortsiktiga prestationsmål (upp till ett (1) år) och med långsiktiga prestationsmål (tre (3) år eller längre). Annan rörlig ersättning kan godkännas av styrelsen vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang har till syfte att rekrytera eller behålla personal eller att uppnå vissa mål.

Styrelsen skall vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förslag till beslut om princip för utseende av ledamöter till valberedning inför årsstämman 2015 (punkt 15)
Valberedningen föreslår att bolagets styrelseordförande skall utses till ledamot av valberedningen och skall, i samråd med bolagets per den 30 september 2014 tre största aktieägare, utse ytterligare tre ledamöter till valberedningen. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas istället den fjärde största aktieägaren osv. För det fall aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller av något annat skäl väljer att avgå ur valberedningen före årsstämman 2015 skall valberedningens övriga ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2015.

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2015 skall vara att lämna förslag till val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter, val av ordförande och övriga styrelseledamöter, val av bolagets revisor, arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna, arvode för bolagets revisor samt beslut om valberedning inför årsstämman 2016. Valberedningen skall i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen.

Handlingar och information om upplysningsrätt
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 13 och 14, liksom revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.globalhealthpartner.comsenast tisdagen den 8 april 2014. Handlingarna översänds till de aktieägare som begär att få del av dessa samt uppger sin adress.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Antal aktier och röster
Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 66.082.387 stycken.

Göteborg i mars 2014
Global Health Partner AB (publ)
Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.