Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Kommuniké från GHP:s årsstämma 2021

Vid årsstämman i GHP Specialty Care AB den 29 april 2021 beslutades bl.a. följande:

  • Utdelning lämnas med 0,50 kronor per aktie för verksamhetsåret 2020. Avstämningsdag för utdelningen är måndag 3 maj 2021 och utbetalningsdag är torsdag 6 maj 2021.
  • Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2020.
  • Omval av styrelseledamöterna Carsten Browall, Bo Wahlström, Mikael Olsson, Johan Wachtmeister, Elisabeth Hansson och Dag Andersson samt nyval av Ingemar Gladh, i enlighet med valberedningens förslag. Carsten Browall omvaldes till styrelsens ordförande. Arvodet, exklusive utskottsarvode, fastställdes till 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till vardera övriga sex ledamöter, totalt 2 100 000 kronor. Därutöver fastställdes att ordförande i investeringskommittén och ordförande i revisionsutskottet ska erhålla 50 000 kronor vardera.
  • Omval av Ernst & Young AB som revisor, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation.
  • Beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 20 procent av det totala antalet registrerade aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får utnyttjas för finansiering av förvärv av företag eller del av företag, för kapitalanskaffning och för att anpassa bolagets kapitalstruktur.
  • Beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma besluta om förvärv av högst så många egna aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 9,0 procent av samtliga aktier i bolaget.
  • Beslutades enhälligt om införandet av incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av 400 000 teckningsoptioner till Global Health Partner Swe AB och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare inom koncernen till beräknat marknadsvärde. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget under tiden från och med den 10 maj 2024 till och med den 30 juni 2024. Teckningskursen för nya aktier och teckningsoptionernas marknadsvärde enligt Black & Scholes-modellen baseras på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 130 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 30 april 2021 till och med den 15 maj 2021.
  • Beslutades enhälligt att godkänna ersättningsrapporten.
  • Föreslagna principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022 och instruktion till valberedningen antogs.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.