Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Kommuniké från GHP:s årsstämma 2018

Vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ) den 25 april 2018 beslutades bl.a. följande:

  • För att prioritera satsningar för starkare tillväxt under innevarande år, beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

  • Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2017.

  • Styrelseledamöterna Carsten Browall, Bo Wahlström, Mikael Olsson, Johan Wachtmeister och Elisabeth Hansson omvaldes för en mandatperiod som sträcker sig fram till utgången av nästa årsstämma. Carsten Browall valdes till styrelsens ordförande. Arvodet fastställdes till 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till vardera övriga fyra ledamöter, totalt 1 200 000 kronor. Beloppen inkluderar kommittéarbete.

  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst totalt 6 500 000 aktier. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får utnyttjas endast för finansiering av förvärv av företag eller del av företag. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka nio procent av aktiekapitalet och rösterna

  • Föreslagna riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare antogs.

  • Förslagna principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019 antogs.

  • Överlåtelse av aktier i vissa dotterbolag till nyckelpersoner i respektive dotterbolag godkändes enligt styrelsens förslag. Dotterbolagen som omfattas är GHP Specialisttandläkarna AB, GHP Spine Center Göteborg AB, GHP Neuro Center AB, GHP Ortho Center Göteborg AB, GHP Ortho Center Stockholm AB och GHP Stockholm Spine Center AB.

  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om förvärv av högst så många egna aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 9,0 procent av samtliga aktier i bolaget.

Göteborg 25 april 2018
GHP Specialty Care AB (publ)
Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.