Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Om effekterna av Covid-19 på GHP:s verksamheter

Den aktuella situationen med Covid-19 gör att sjukvården möter stora utmaningar samtidigt som den nu behövs mer än någonsin. Det innebär också att GHP snabbt behöver ställa om till nya uppdrag och förändrande situationer. Baserat på nuvarande information förväntas Covid-19 situationen påverka resultatet negativt i andra kvartalet 2020. Dock förväntar vi oss att efterfrågan är stark så fort den omedelbara Covid-19 krisen är över och vi ser begränsad påverkan på första kvartalet 2020.

I denna utmanande tid där det finns ett större akut vårdbehov men en lägre efterfrågan på delar av den vård vi normalt bedriver har vi pågående dialoger med de större regionerna om hur vi bäst stöttar dem. Sådant stöd till samhället kommer tillfälligt leda till anpassningar av våra verksamheter vilket kommer att ge kortsiktiga finansiella effekter. Vi förväntar oss att under en begränsad period ha lägre intjäning i vissa verksamheter jämfört med föregående år. Det kommer däremot inte påverka det långsiktiga värdeskapandet i klinikerna och vi bedömer att den underliggande efterfrågan av våra tjänster är fortsatt hög och kommer att öka.

Inom specialisttandvården har efterfrågan fallit betydligt, särskilt som vi inte tar emot riskpatienter. Vi har därför använt de regler som har införts om korttidspermitteringar inom denna del av verksamheten. Vi bedömer att dessa regler fungerar bra och att vi inom detta område har kunnat anpassa kostnaderna efter efterfrågan.

De största utmaningarna har vi i Danmark där man förbjudit icke-akut kirurgi vilket innebär att vi endast kan bedriva mottagning och diagnostik. Även här arbetar vi med korttidspermitteringar och olika stödpaket då det ännu så länge inte finns något större behov av vår hjälp med mer akuta patienter.

”Den kris som just nu drabbar alla de länder som vi är verksamma i har väldigt olika påverkan på våra olika kliniker. I Stockholm hjälper vi regionen att på bästa sätt hantera situationen, detta genom att låna ut personal, ställa om vården till mer cancerkirurgi som inte kan vänta och starta upp en tillfällig geriatrikavdelning. Detta innebär att vi kraftigt har minskat vår icke-akuta vård till förmån för patienter med ett större omedelbart vårdbehov”, säger Daniel Öhman, VD.

När vi stöttar den offentliga svenska hälso- och sjukvården gör vi det med utgångspunkt i den överenskommelse som finns mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Vårdföretagarna. I den framgår att vi som vårdgivare blir ersatta för de resurser vi ställer till förfogande till självkostnadspris. Vidare framgår också att vi täcks för stillestånd som kan uppkomma som en direkt följd av att regionerna under pandemin tagit våra resurser i anspråk. Exakt utfall av implementeringen av dessa riktlinjer är inte klart i detta läge.

I våra verksamheter i Förenade Arabemiraten och Kuwait stöttar vi, i den utsträckning vi kan, respektive länders utmaningar. Här kan GHP på ett mycket konkret sätt överföra svensk hälso- och sjukvårdskompetens till dessa länder. Detta är kunskap och insatser som uppskattas och värderas av våra motparter även om det i nuläget är svårt att arbeta med upprampningen av sjukhuset i Kuwait.

”Det går inte idag att svara på hur länge vi som vårdgivare eller samhället kommer befinna sig i nuvarande läge. Även om det är svårt att förutsäga vad som sker i närtid så vet vi att detta är en övergående kris. Oavsett det ekonomiska läget när viruskrisen är över känner vi en trygghet i att vi är verksamma i en bransch som i alla konjunkturer har stark efterfrågan”, säger Daniel Öhman, VD.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.