Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Bokslutskommuniké 2011: Förändrade marknadsvillkor - kraftfulla åtgärder vidtagna

FJÄRDE KVARTALET 2011
 • I december förvärvades Gildhøj Privathospital, en ortopedisk verksamhet utanför Köpenhamn, med tillträde 1 februari 2012.
 • Fortsatt högt patienttryck i våra kliniker inom Service Line Spine och Orthopaedics.
 • Framgångsrik omstrukturering av ägandet i vår klinik i Prag, vilket kommer att ha en positiv effekt på resultat och kassaflöde från och med 2012.
 • En nysatsning har gjorts inom Service Line Dental med ny ledning och struktur, vilket förväntas få en positiv effekt på framtida lönsamhet och effektivitet. Mot bakgrund av den bristande historiska lönsamheten har en nedskrivning av goodwill om 30 MSEK gjorts, vilket påverkar resultaten nedan.
 • Försäljningsintäkterna ökade med 5 procent till 186,8 MSEK (177,6).
 • Rörelseresultatet före goodwillnedskrivningar uppgick till 3,5 MSEK (12,5). Rörelseresultatet efter goodwillnedskrivningar uppgick till -26,5 MSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till -27,7 MSEK (12,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till -29,4 MSEK (12,6).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,46 SEK (0,13).
 • Organisk tillväxt om -3 procent (10).
HELÅR 2011
 • Försäljningsintäkterna ökade med 15 procent till 675,2 MSEK (585,5).
 • Rörelseresultatet före goodwillnedskrivningar uppgick till 15,2 MSEK (28,4). Rörelseresultatet efter goodwillnedskrivningar uppgick till -14,8 MSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till -18,7 MSEK (29,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till -28,6 MSEK (20,1).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,51 SEK (0,15).
 • Organisk tillväxt om 6 procent (12).

VD-KOMMENTAR
Marknadsförutsättningarna inom framförallt Bariatrics (överviktskirurgi) och Dentalområdet (specialisttandvård) var fortsatt svåra under fjärde kvartalet. Bariatricsklinikernas positiva utvecklingstrend, som pågått en längre tid, bröts under slutet av det andra kvartalet främst beroende på försämrade inklusionskriterier (Danmark), kraftigt sänkta ersättningsnivåer (Sverige, Danmark och Tjeckien), och en avvaktande privat efterfrågan (Sverige, Finland). Remissvolymer och privat efterfrågan på komplexa behandlingar inom tandvården, främst implantat, har visserligen bottnat med en viss ökning under fjärde kvartalet men ligger fortfarande 20-25% under 2009 års nivå. Våra tre kliniker fortsätter att ta marknadsandelar.

Resultatet för det fjärde kvartalet är därmed otillfredsställande, liksom helårsresultatet 2011. Den positiva resultatutveckling GHP uppvisat löpande bröts i tredje kvartalet och den negativa trenden förstärktes ytterligare under innevarande kvartal. Åtgärder för att vända denna utveckling har vidtagits och kommer att ge avsedda effekter det kommande halvåret 2012. Bland mycket annat gäller detta kostnadssänkande åtgärder och kapacitetsanpassning. Vidare har ägarbilden i den förlusttyngda Bariatricskliniken i Prag kompletterats med en aktör som besitter betydande kontakter med lokala försäkringsbolag. Vi vidtar också löpande åtgärder för att öka intäkterna. En översyn och breddning av tjänste- och produktutbudet pågår. Förstärkt marknadskommunikation, främst genom sociala medier, har inletts med goda resultat.

Trots de delvis temporära försämringarna av marknadsförutsättningarna och därmed resultatet 2011, har vi anledning att vara optimistiska för utfallet 2012. Vi har en mycket stark efterfrågeutveckling inom de övriga specialiteterna, Spine (ryggvård), Orthopaedics (idrotts/proteskirurgi), Arrhythmia (hjärtrytmstörningar) och Gastro (gastro/koloskopi). Vi har också ytterligare förstärkt vår position som den ledande leverantören till de svenska försäkringsbolagen och satsar nu på att uppnå samma position i Danmark.

Vi slutförde vårt andra danska förvärv i december, den ledande rygg-/ortopedikliniken på Själland, Gildhøj Privathospital i Köpenhamn. Gildhøj Privathospital bedriver uteslutande behandling av försäkringspatienter och har ett mycket starkt professionellt varumärke. Därmed har vi, utan att delta i konkurrensutsatta budgivningar, förvärvat två av de tre kliniker som toppade vår prioriteringslista.

Göteborg den 24 februari 2012
Global Health Partner AB (publ)

Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.