Valberedning

Valberedning

Enligt beslut vid årsstämman 2021 skall GHP Specialty Care AB (GHP) ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista dagen i september 2021.

Följande har utsetts att ingå i GHP:s valberedning inför årsstämman 2022:
Thomas Eriksson, företräder Metroland BVBA
Emil Hjalmarsson, företräder Grenspecialisten förvaltning AB
Carl Palmstierna, företräder Johan Wachtmeister inkl. bolag
Carsten Browall, styrelseordförande i GHP Specialty Care AB

Årsstämma i GHP Specialty Care AB kommer att hållas den 28 april 2022 i Göteborg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till GHP:s valberedning kan göra det via e-post till info@ghp.se: (”Till Valberedningen”) eller brev till: GHP Specialty Care AB, Att: Valberedningen, Geijersgatan 1B, 411 34 Göteborg, senast den 31 januari 2022.

Valberedningens ordförande skall, om inte valberedningens ledamöter enas om något annat, vara den ledamot vilken representerar den röstmässigt största aktieägaren. Enligt Koden skall valberedningen bestå av minst tre medlemmar av vilket en ska utses till ordförande.

Majoriteten av ledamöterna i valberedningen skall vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen. Verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i företaget får inte vara ledamöter i valberedningen. Styrelseledamöter kan vara ledamöter av valberedningen men får då inte utgöra en majoritet.

Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot får inte vara valberedningens ordförande. Åtminstone en av ledamöterna i valberedningen skall vara oberoende i förhållande till företagets röststarkaste aktieägare eller sådan grupp av aktieägare vilka har en långsiktigt gemensam hållning avseende bolagets styrning. Om fler än en styrelseledamot tillhör valberedningen, måste åtminstone en av dessa vara oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2022 skall vara att lämna förslag till val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter, val av ordförande och övriga styrelseledamöter, val av bolagets revisorer, arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna, arvode för bolagets revisorer samt beslut om valberedning inför årsstämman 2023. Valberedningen skall i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.