Valberedning

Valberedning

Enligt beslut vid årsstämman 2020 skall GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista dagen i september 2020.

Följande har utsetts att ingå i GHP:s valberedning inför årsstämman 2021:

Thomas Eriksson, företräder Metroland BVBA
Emil Hjalmarsson, företräder Grenspecialisten förvaltning AB
Carl Palmstierna, företräder Johan Wachtmeister inkl. bolag
Carsten Browall, styrelseordförande i GHP Specialty Care AB (publ)

Årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ) kommer att hållas den 29 april 2021 i Göteborg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till GHP:s valberedning kan göra det via e-post till info@ghp.se: (”Till Valberedningen”) eller brev till: GHP Specialty Care AB, Att: Valberedningen, Södra Hamngatan 45, 411 06 Göteborg, senast den 31 januari 2021.

Valberedningens ordförande skall, om inte valberedningens ledamöter enas om något annat, vara den ledamot vilken representerar den röstmässigt största aktieägaren. Enligt Koden skall valberedningen bestå av minst tre medlemmar av vilket en ska utses till ordförande.

Majoriteten av ledamöterna i valberedningen skall vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen. Verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i företaget får inte vara ledamöter i valberedningen. Styrelseledamöter kan vara ledamöter av valberedningen men får då inte utgöra en majoritet.

Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot får inte vara valberedningens ordförande. Åtminstone en av ledamöterna i valberedningen skall vara oberoende i förhållande till företagets röststarkaste aktieägare eller sådan grupp av aktieägare vilka har en långsiktigt gemensam hållning avseende bolagets styrning. Om fler än en styrelseledamot tillhör valberedningen, måste åtminstone en av dessa vara oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Valberedningen skall utfärda rekommendationer avseende val av styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor samt rekommendation avseende arvode till styrelseordförande och styrelseledamöter samt ersättning för utskottsarbete och revisorsarvode. Förslagen presenteras i kallelsen till bolagsstämman och på GHP:s hemsida.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.