Styrelsens arbete

Styrelsens arbete

GHP:s bolagsordning stadgar att företagets styrelse skall bestå av minst fem och högst åtta styrelseledamöter, med högst fem styrelsesuppleanter.

Företagets styrelse består för närvarande av fem styrelseledamöter valda av bolagsstämman. Det har inte tillsatts några arbetstagarledamöter.

Styrelsens arbete skall följa antagen arbetsordning och styrelsen beslutar om instruktioner för den verkställande direktören. Arbetsordningen anger att styrelsen skall sammanträda minst sex gånger under verksamhetsåret, utöver det konstituerande möte som genomförs omedelbart efter årsstämman.

Företagets bolagsordning stadgar att bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall väljas för tiden som sträcker sig till nästa årsstämma. Den fackförening som företräder företagets anställda får själva ange den mandattid som skall gälla för styrelsens arbetstagarledamöter. Mandatperioden får dock inte överstiga fyra år, men kan förnyas på ett efter varandra obegränsat antal gånger. De bolagstämmovalda styrelseledamöterna kan när som helst skiljas från sin befattning genom beslut av bolagsstämman eller genom att själva välja att avgå. Vakanser i styrelsen kan dock endast tillsättas av bolagsstämman.

Styrelsens sammansättning »

Styrelsens arbetsformer

Ersättningsutskott

Styrelsen skall tillsätta ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottets uppgift är att inför styrelsebeslut bereda ärenden med anknytning till ersättning och förmåner till företagsledningen. Ersättningsutskottet skall även inför bolagsstämmobeslut bistå styrelsen i att ta fram förslag till ersättningsprinciper, anställningsvillkor och förmåner till företagsledningen. Utskottet består av tre styrelseledamöter och tillsätts årligen av styrelsen vid det första styrelsemötet. Styrelseordföranden kan även vara utskottsordförande. De övriga utskottsledamöterna skall dock vara oberoende i förhållande till företagsledningen.

Ledamöter i ersättningsutskottet är för närvarande Carsten Browall (ordförande), Bo Wahlström och Johan Wachtmeister.

Revisionsutskott

Styrelsen skall tillsätta ett revisionsutskott. Utskottet skall på styrelsens uppdrag bereda ärenden avseende upphandling av revisionstjänster och revisorsarvode, följa upp revisorns arbete samt företagets interna kontroll, övervaka aktuell risknivå, övervaka bokföringen och företagets finansiella informationsgivning samt andra ärenden som styrelsen finner lämpligt. Målet för utskottets arbete är att tillförsäkra att företagets räkenskaper håller en hög nivå samt, i största möjliga omfattning, säkerställa att företagets och aktieägarnas intressen tillvaratas. Utskottet har även en valberedning vilken förbereder förslag till val av revisor och/eller revisorsuppleant samt revisorsarvode inför de bolagsstämmor där sådana val skall genomföras. Revisionsutskottet skall bestå av minst tre ledamöter vilka tillsätts årsvis av styrelsen vid det första ordinarie styrelsemötet. Majoriteten av utskottets ledamöter skall vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen. Åtminstone en av utskottsledamöterna skall också vara oberoende i förhållande till större aktieägare (d.v.s. aktieägare som kontrollerar minst tio procent av aktierna eller rösterna i företaget). Styrelseledamot som också utgör del av företagsledningen får inte samtidigt vara ledamot av revisionsutskottet. Styrelseordföranden kan även vara utskottsordföranden.

Ledamöter av revisionsutskottet är för närvarande Mikael Olsson (ordförande), Carsten Browall och Elisabeth Hansson.

Policies

Styrelsen har antagit en informationspolicy och en insiderpolicy vilka innefattar riktlinjer för hur aktiemarknadens krav på information skall tillgodoses samt anger vidare hur GHP skall behandla insiderfrågor och legala krav med anledning av detta.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.