Bolagsstämma

Bolagsstämma

Välj år

2021

Årsstämman för GHP Speciality Care AB hölls torsdagen den 29 april 2021. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster, så hölls årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, där röstningen istället utfördes med hjälp av poströstning.

På stämman beslutades bl.a. följande:

 • Utdelning lämnas med 0,50 kronor per aktie för verksamhetsåret 2020. Avstämningsdag för utdelningen är måndag 3 maj 2021 och utbetalningsdag är torsdag 6 maj 2021.
 • Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2020.
 • Omval av styrelseledamöterna Carsten Browall, Bo Wahlström, Mikael Olsson, Johan Wachtmeister, Elisabeth Hansson och Dag Andersson samt nyval av Ingemar Gladh, i enlighet med valberedningens förslag. Carsten Browall omvaldes till styrelsens ordförande. Arvodet, exklusive utskottsarvode, fastställdes till 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till vardera övriga sex ledamöter, totalt 2 100 000 kronor. Därutöver fastställdes att ordförande i investeringskommittén och ordförande i revisionsutskottet ska erhålla 50 000 kronor vardera.
 • Omval av Ernst & Young AB som revisor, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation.
 • Beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 20 procent av det totala antalet registrerade aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får utnyttjas för finansiering av förvärv av företag eller del av företag, för kapitalanskaffning och för att anpassa bolagets kapitalstruktur.
 • Beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma besluta om förvärv av högst så många egna aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 9,0 procent av samtliga aktier i bolaget.
 • Beslutades enhälligt om införandet av incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av 400 000 teckningsoptioner till Global Health Partner Swe AB och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare inom koncernen till beräknat marknadsvärde. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget under tiden från och med den 10 maj 2024 till och med den 30 juni 2024. Teckningskursen för nya aktier och teckningsoptionernas marknadsvärde enligt Black & Scholes-modellen baseras på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 130 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 30 april 2021 till och med den 15 maj 2021.
 • Beslutades enhälligt att godkänna ersättningsrapporten.
 • Föreslagna principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022 och instruktion till valberedningen antogs.

Dokument - Årsstämma 2021

2020

Årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ) ägde rum torsdagen den 23 april 2020 kl. 15.30 i Centralhuset Konferens lokaler med adress Nils Ericsonplatsen 4, 411 03 Göteborg.

På stämman beslutades bl.a. följande;

 • Beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att periodens resultat balanseras i ny räkning.

 • Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2019.

 • Omval av styrelseledamöterna Carsten Browall, Bo Wahlström, Mikael Olsson, Johan Wachtmeister, Elisabeth Hansson och Dag Andersson, i enlighet med valberedningens förslag. Carsten Browall omvaldes till styrelsens ordförande. Arvodet fastställdes till 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till vardera övriga fem ledamöter, totalt 1 400 000 kronor. Beloppen inkluderar ersättning för kommittéarbete.

 • Omval av Ernst & Young AB som revisor, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation.

 • Beslutades att ändra § 8 tredje stycket i bolagsordning, för att ta höjd för kommande lagstiftning om att rösträttsregistrering inför bolagsstämma senast skall ske fyra bankdagar före bolagsstämma, till skillnad från fem vardagar som är dagens krav. Beslutades vidare att ändra § 1 i bolagsordning för att ta bort (publ) från bolagets firmanamn.

 • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 20 procent av det totala antalet registrerade aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får utnyttjas för finansiering av förvärv av företag eller del av företag, för kapitalanskaffning och för att anpassa bolagets kapitalstruktur.

 • Beslutades om införandet av incitamentsprogram 2020/2023 genom emission av 350 000 teckningsoptioner till Global Health Partner Swe AB och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare inom koncernen till beräknat marknadsvärde. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget under tiden från och med den 8 maj 2023 till och med den 5 juni 2023. Teckningskursen för nya aktier och teckningsoptionernas marknadsvärde enligt Black & Scholes-modellen baseras på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 130 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 24 april 2020 till och med den 8 maj 2020.

 • Beslutades att godkänna överlåtelse av aktier i vissa dotterbolag till nyckelpersoner i respektive dotterbolag enligt styrelsens förslag. Dotterbolagen som omfattas är GHP Spine Center Göteborg AB och GHP Ortho Center Storängsbotten AB.

 • Föreslagna riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare antogs.

 • Föreslagna principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021 och instruktion till valberedningen antogs.

Dokument - Årsstämma 2020

2019

Årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ) ägde rum onsdagen den 24 april 2019 kl. 15.30 i SEB:s lokaler, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg

På årsstämman beslutades bl.a. följande:

 • Utdelning lämnas med 0,30 kronor per aktie för verksamhetsåret 2018.

 • Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2018.
 • Omval av styrelseledamöterna Carsten Browall, Bo Wahlström, Mikael Olsson, Johan Wachtmeister och Elisabeth Hansson samt nyval av Dag Andersson, i enlighet med valberedningens förslag. Carsten Browall valdes till styrelsens ordförande. Arvodet fastställdes till 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till vardera övriga fem ledamöter, totalt 1 400 000 kronor. Beloppen inkluderar kommittéarbete.
 • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst totalt 6 500 000 aktier. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får utnyttjas endast för finansiering av förvärv av företag eller del av företag. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka nio procent av aktiekapitalet och rösterna.
 • Föreslagna riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare antogs.
 • Föreslagna principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020 antogs.
 • Överlåtelse av aktier i vissa dotterbolag till nyckelpersoner i respektive dotterbolag godkändes enligt styrelsens förslag. Dotterbolagen som omfattas är GHP Ortho Center Stockholm AB och GHP Urologcentrum AB.
 • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om förvärv av högst så många egna aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 9,0 procent av samtliga aktier i bolaget.

Dokument - Årsstämma 2019

2018

Årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ) ägde rum onsdagen den 25 april 2018 kl. 15.30 i SEB:s lokaler, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg

På årsstämman beslutades bl.a. följande:

 • För att prioritera satsningar för starkare tillväxt under innevarande år, beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.
 • Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2017.
 • Styrelseledamöterna Carsten Browall, Bo Wahlström, Mikael Olsson, Johan Wachtmeister och Elisabeth Hansson omvaldes för en mandatperiod som sträcker sig fram till utgången av nästa årsstämma. Carsten Browall valdes till styrelsens ordförande. Arvodet fastställdes till 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till vardera övriga fyra ledamöter, totalt 1 200 000 kronor. Beloppen inkluderar kommittéarbete.
 • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst totalt 6 500 000 aktier. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får utnyttjas endast för finansiering av förvärv av företag eller del av företag. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka nio procent av aktiekapitalet och rösterna
 • Föreslagna riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare antogs.
 • Förslagna principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019 antogs.
 • Överlåtelse av aktier i vissa dotterbolag till nyckelpersoner i respektive dotterbolag godkändes enligt styrelsens förslag. Dotterbolagen som omfattas är GHP Specialisttandläkarna AB, GHP Spine Center Göteborg AB, GHP Neuro Center AB, GHP Ortho Center Göteborg AB, GHP Ortho Center Stockholm AB och GHP Stockholm Spine Center AB.
 • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om förvärv av högst så många egna aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 9,0 procent av samtliga aktier i bolaget.

Dokument - Årsstämma 2018

2017

Årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ) ägde rum onsdagen den 26 april 2017
kl. 15.30 i SEB:s lokaler, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg.

På årsstämman beslutades bl.a. följande:

 • Utdelning lämnas med 0,30 kronor per aktie för verksamhetsåret 2016.
 • Omval av styrelseledamöterna Carsten Browall, Bo Wahlström, Mikael Olsson, Johan Wachtmeister, Christer Johansson och Elisabeth Hansson, i enlighet med valberedningens förslag. Carsten Browall valdes till styrelsens ordförande. Arvodet beslutades till 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till vardera övriga fem ledamöter, totalt 1 400 000 kronor. Beloppen inkluderar kommittéarbete.
 • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst totalt 6 500 000 aktier motsvarande cirka 9,0 procent av bolagets aktiekapital.
 • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.
 • Förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2018 godkändes.

Dokument - Årsstämma 2017

2016

Årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ) ägde rum onsdagen den 27 april 2016
kl. 15.30 i SEB:s lokaler, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg.

På årsstämman beslutades bl.a. följande:

 • Utdelning lämnas med 0,15 kronor per aktie för verksamhetsåret 2015.
 • Omval av styrelseledamöterna Carsten Browall, Bo Wahlström, Mikael Olsson, Johan Wachtmeister och Christer Johansson samt nyval av Elisabeth Hansson, i enlighet med valberedningens förslag. Carsten Browall valdes till styrelsens ordförande. Arvodet beslutades till 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till vardera övriga fem ledamöter, totalt 1 400 000 kronor. Beloppen inkluderar kommittéarbete.
 • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst totalt 6 500 000 aktier motsvarande cirka 9,0 procent av bolagets aktiekapital.
 • Genomförande av emission av konvertibler samt godkännande av incitamentsprogram.
 • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.
 • Förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2017 godkändes.
 • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Dokument - Årsstämma 2016

2015

Årsstämma i Global Health Partner AB (publ) ägde rum onsdagen den 29 april 2015
kl. 15.30 i SEB:s lokaler, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg.

På årsstämman beslutades bl.a. följande:

 • Utdelning lämnas med 0,13 kronor per aktie för verksamhetsåret 2014.
 • Omval av styrelseledamöterna Thomas Eklund, Carsten Browall, Bo Wahlström, Cecilia Schelin Seidegård, Mikael Olsson, Johan Wachtmeister och Christer Johansson, i enlighet med valberedningens förslag. Thomas Eklund valdes till styrelsens ordförande. Arvodet beslutades till 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till vardera övriga sex ledamöter, totalt 1 600 000 kronor. Beloppen inkluderar kommittéarbete.
 • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst totalt 6 500 000 aktier motsvarande cirka 9,0 procent av bolagets aktiekapital.
 • Global Health Partner AB byter företagsnamn till GHP Specialty Care AB.
 • Styrelsens förslag gällande godkännande av närståendetransaktioner i följande fall beviljades: avyttring av 207 aktier i OrthoCenter Stockholm och utgivande av 164 aktier i Bariatric Center Stockholm som fusionsvederlag.
 • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.
 • Förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2016 godkändes

Dokument - Årsstämma 2015

2014

Årsstämma i Global Health Partner AB (publ) ägde rum tisdagen den 29 april 2014
kl. 15.30 i SEB:s lokaler, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg.

På årsstämman beslutades bl.a. följande:

 • Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2013.
 • Omval av styrelseledamöterna Bo Wahlström, Thomas Eklund, Cecilia Schelin Seidegård, Mikael Olsson och Carsten Browall samt nyval av Johan Wachtmeister och Christer Johansson, i enlighet med valberedningens förslag. Thomas Eklund valdes till styrelsens ordförande. Arvodet beslutades till 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor till vardera övriga sex ledamöter, totalt 1.600.000 kronor. Beloppen inkluderar kommittéarbete.
 • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst totalt 6.500.000 aktier motsvarande cirka 9,0 procent av bolagets aktiekapital.
 • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.
 • Förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2015 godkändes.

Dokument - Årsstämma 2014

2013

Årsstämma i Global Health Partner AB (publ) ägde rum torsdagen den 2 maj 2013
kl. 15.30 i SEB:s lokaler, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg.

På årsstämman beslutades bl.a. följande:

 • Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2012.
 • Omval av styrelseledamöterna Paul Hökfelt, Bo Wahlström, Per Båtelson, Thomas Eklund och Carsten Browall samt nyval av Cecilia Schelin Seidegård och Mikael Olsson, i enlighet med valberedningens förslag. Paul Hökfelt valdes till styrelsens ordförande. Arvodet beslutades till 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor till vardera fem ledamöter som inte är anställda i GHP, totalt 1.400.000 kronor. Beloppen inkluderar kommittéarbete.
 • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst totalt 6.500.000 aktier motsvarande cirka 9,0 procent av bolagets aktiekapital.
 • Styrelsens förslag gällande godkännande av närståendetransaktioner i följande fall beviljades: avyttring av samtliga aktier i Bodylift Center Aps och avyttring av samtliga aktier i Bariatric Center Cairo i Egypten.
 • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.
 • Förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2014 godkändes.

Dokument - Årsstämma 2013

2012

Extra bolagsstämma i Global Health Partner AB (publ) ägde rum onsdagen den

28 november 2012 klockan 16.00 i GHP:s lokaler i Göteborg,
adress Östra Hamngatan 26-28, 411 09 Göteborg.

På extra bolagsstämma beslutades följande:

 • Genomförande av emission av konvertibler samt godkännande av incitamentsprogram.

Dokument - Extra bolagsstämma 2012

Årsstämma i Global Health Partner AB (publ) ägde rum torsdagen den 3 maj 2012

kl. 16.00 i SE Bankens lokaler i Göteborg, Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg.

På årsstämman beslutades bl.a. följande:

 • Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2011.
 • Omval av styrelseledamöterna Paul Hökfelt, Lottie Svedenstedt, Thomas Eklund, Carsten Browall och Per Båtelson samt nyval av Bo Wahlström, i enlighet med valberedningens förslag. Paul Hökfelt valdes till styrelsens ordförande. Arvodet beslutades till 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor till vardera fyra ledamöter som inte är anställda i GHP, totalt 1.200.000 kronor. Beloppen inkluderar kommittéarbete.
 • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst totalt 6.500.000 aktier motsvarande cirka 9,0 procent av bolagets aktiekapital.
 • Styrelsens förslag gällande godkännande av avyttring av aktier i dotterbolaget Gastro Center Skåne AB till ledande befattningshavare.
 • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.
 • Genomförande av emission av konvertibler samt godkännande av incitamentsprogram.
 • Förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2013 godkändes.

Dokument - Årsstämma 2012

2011

Årsstämma i Global Health Partner AB (publ) ägde rum onsdagen den 4 maj 2011
kl. 16.00 i SE Bankens lokaler i Göteborg, Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg.

På årsstämman beslutades bl.a. följande:

 • Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2010.
 • Omval av styrelseledamöterna Paul Hökfelt, Andrew Wilson, Lottie Svedenstedt och Per Båtelson samt nyval av Thomas Eklund och Carsten Browall, i enlighet med valberedningens förslag. Paul Hökfelt valdes till styrelsens ordförande. Arvodet beslutades till 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor till vardera fyra ledamöter som inte är anställda i GHP, totalt 1.200.000 kronor. Beloppen inkluderar kommittéarbete.
 • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst totalt 6.500.000 aktier motsvarande cirka 9,0 procent av bolagets aktiekapital.
 • Godkännande av förslag gällande nyemission av 345.673 aktier som dellikvid för förvärvet av aktier i Bariatric Center Stockholm Holding, vilket skedde den 30 december 2010.
 • Styrelsens förslag gällande godkännande av närståendetransaktioner i följande fall beviljades: avyttring av aktier i OrthoCenter Göteborg AB, utställande av teckningsoptioner i Ulriksdal Sykehus AS, avyttring av aktier i Bariatric Center Stockholm AB och avyttring av aktier i Bariatric Center Aps i Danmark.
 • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.
 • Förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2012 godkändes.

Dokument - Årsstämma 2011

2010

Årsstämma i Global Health Partner AB (publ) ägde rum torsdagen den 29 april 2010
kl. 16.00 i SE Bankens lokaler i Göteborg, Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg.

På årsstämman beslutades bl.a. följande:

 • Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2009.
 • Omval av styrelseledamöterna Urban Jansson, Andrew Wilson, Lottie Svedenstedt, Karl Swartling och Per Båtelson samt nyval av Paul Hökfelt, i enlighet med valberedningens förslag. Urban Jansson valdes till ordförande även för det kommande året.
 • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst totalt 6.489.000 aktier motsvarande cirka 9,0 procent av bolagets aktiekapital.
 • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.
 • Förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2011 godkändes.

Dokument - Årsstämma 2010

2009

Extra bolagsstämma i Global Health Partner AB (publ) ägde rum fredagen den
27 november 2009 klockan 13.00 i GHP:s lokaler i Göteborg,
adress Östra Hamngatan 26-28, 411 09 Göteborg.

På extra bolagsstämma beslutades följande:

 • Optionsprogram till anställda inom GHP koncernen
  Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och vederlagsfria teckningsoptioner som ska användas till ett optionsprogram riktat till anställda inom GHP koncernen godkändes. Beslutet innebär att nyckelpersonal inom koncernen erbjuds investera i teckningsoptioner i GHP med en löptid om 3 år och ett lösenpris på 16 SEK. Optionerna prissätts enligt den allmänt vedertagna värderingsmodellen Black & Scholes. För varje tecknad option erhåller den anställde vederlagsfritt ytterligare 0,5 teckningsoption. Dessa vederlagsfria optioner kan endast lösas in efter 3 år och kräver att den anställde kvarstår i anställning inom GHP koncernen.
 • Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av aktier
  Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av aktier genom betalning med apportegendom godkändes. De emitterade aktierna utgör en del av betalningen för 49% av aktierna i dotterbolaget Nordic Dental Holding AB.

Dokument - Extra bolagsstämma 2009

Årsstämma i Global Health Partner AB (publ) ägde rum onsdagen den 29 april 2009
kl. 16.00 i SE Bankens lokaler i Göteborg, Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg.

På årsstämman beslutades bl.a. följande:

 • Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2008.
 • Omval av styrelseledamöterna Urban Jansson, Andrew Wilson, Lottie Svedenstedt och Per Båtelson samt nyval av Karl Swartling, i enlighet med valberedningens förslag. Urban Jansson valdes till ordförande även för det kommande året.
 • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst totalt 6.400.000 aktier motsvarande cirka 9,9 procent av bolagets aktiekapital.
 • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.
 • Förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2010 godkändes.
 • Godkännande av ändring av kallelsesättet i bolagsordningen, dock villkorat av att lydelsen är förenlig med ny lydelse i aktiebolagslagen när denna trätt i kraft.

Dokument - Årsstämma 2009

2008

Årsstämma i Global Health Partner (plc)

Dokument - Årsstämma 2008

2007

Årsstämma 2007 och Extra bolagsstämma 2007 i Global Health Partner (plc)

Dokument - Årsstämma 2007

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.