Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är GHP Specialty Care AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att direkt eller indirekt bedriva samt äga och förvalta sjukvårdsverksamhet samt konsultationsverksamhet inom nämnda områden, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 59.000.000 och högst 236.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 59.000.000 och högst 236.000.000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst åtta styrelseledamöter med högst fem suppleanter.

§ 7 Revisorer
Bolaget skall ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 8 Kallelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen i aktieboken på ett sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare som har rätt att delta på bolagsstämma får ha med sig högst två biträden om aktieägaren anmält antalet biträden på det sätt som anges i tredje stycket ovan.

§ 9 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 10 Ärenden på årsstämman
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt (i förekommande fall) koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter och, i förekommande fall, revisorer
9. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvode
10. Styrelseval och, i förekommande fall, revisorsval
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.