Kvalitet genom specialisering

GHP Solutions

En sammanhållen vårdkedja

GHP Solutions är vårt kontroll- och datacenter som i partnerskap med våra kunder möjliggör att ta itu med en individs problem så tidigt som möjligt och effektivisera varje vårdresa. Heltäckande data över vårdkedjan möjliggör att arbeta preventivt, att ge rätt vård vid rätt tillfälle, och att undvika vård när det inte behövs.

Att fokusera på helheten istället för olika delar ger högre kvalitet, service och kostnadseffektivitet. GHP Solutions ingår strategiska samarbeten, där vi tar ett helhetsansvar för en hel populations goda hälsoutfall och kostnaden för att uppnå dem.

Dagens vård är alltför fragmenterad och kostsam. Kvalitetsutfall följs inte upp i tillräcklig utsträckning. Och digitala lösningar är eftersatta. Det finns för få incitament att skapa effektiviseringar i vårdkedjan och att genomföra de insatser som på lång sikt ger bäst utfall för patienten. En mer sammanhållen och modern vårdkedja är en viktig lösning på dessa utmaningar.

LÄS MER

Vårdgivare och de som finansierar vård bör gemensamt fokusera på att följa upp och utvärdera de totala kostnaderna för att behandla en patients skada och att hjälpa patienten så att förbättrad hälsa och återgång till normalt liv/jobb snabbt blir en realitet. I ett system där det finns en samsyn om att de medicinska utfallen bör vara en utgångspunkt för hur vården organiseras och finansieras sammanfaller patienternas, försäkringsbolagens och vårdgivarnas intressen. Dagens system med fragmenterade vårdförlopp och fokus på kostnad per åtgärd, med begränsad uppföljning av kvalitet och de totala kostnaderna, leder fel och vården som helhet blir ineffektiv. För att till exempel säkerställa en riktigt välinformerad patient som inte studsar runt i vårdsystemet behövs det ofta ett lite längre första mottagningsbesök. Detta minskar de totala kostnaderna och ger bättre upplevelse för patienten. Den enskilda vårdgivaren har dock svårt att vinna upphandlingar då man har högre kostnader för nybesöken. Detta är ett genomgående tema i vården. Den fragmenterade ersättningsmodellen har även till konsekvens att utvecklingen av ny teknik och innovation begränsas då dessa investeringar ofta leder till ökade kostnader och minskade intäkter för de enskilda vårdgivarna. Detsamma gäller allt arbete med att förebygga skador. Därför krävs nya samarbetsmodeller med fokus på helheten – ett arbeta som vi leder inom GHP Solutions.


Sammanhållen vårdkedja – Solutions har det fulla ansvaret för att planera patientens vård. Detta minskar mängden administration och vi tar in all information som behövs i den första kontakten för att den sedan skall förmedlas vidare i vårdkedjan. Då GHP inom Solutions köper vård från både egna och andra kliniker innehåller segmentet den fulla omsättningen för dessa affärer. Däremot uppkommer en stor del av vinsten inom segmentet Focus som får ge vården för alla de patienter som förmedlas via Solutions.

Digitala verktyg – när vi tittar på hela populationer får man mycket större värde av de digitala verktygen som ofta tillåter ett effektivare resursanvändande. Solutions är vår digitala motor där vi själva eller med partners utvecklar, testar och implementerar nya digitala verktyg inom vården. Genom vårt arbetssätt kan vi skapa unika digitala erbjudanden som vi som vårdgivare också kan implementera i befintlig vårdstruktur för att realisera digitaliseringens fulla potential direkt. 

Big data – inom Solutions bygger vi strukturerad kunskap kring hur en population söker och nyttjar vården. Med dessa djuplodande insikter kan vi fokusera på de patientgrupper med störst behov och utveckla anpassade vårdförlopp med fokus på förbättrad effektivitet och kvalitet - och också följa upp om vi uppnår de mål vi sätter upp.

Modellen GHP Solutions

GHP Solutions innebär att vi går från ersättningar per åtgärd till en ersättning som är baserad på ett populations ansvar med en glidande skala baserad på kvalitetsutfall. Detta innebär att GHP får en möjlighet att optimera hela vårdkedjorna genom att t.ex. satsa på omfattande utbildning av våra patienter och nya tekniska lösningar. I Sverige arbetar vi på detta sätt tillsammans med Skandia och Trygg-Hansa inom ortopedi och ryggsjukvård. Vi arbetar med att utveckla modellen även inom andra diagnosområden. Genom att GHP övertar ansvaret för hela vårdkedjan, kan styra patientflöden och välja kompetenser hos vårdgivarna utifrån den försäkrades behov, kan nya arbetssätt och processer användas, vilket effektiviserar patienternas väg genom vården. Det innebär att vi som vårdgivare går från att fokusera på att göra så mycket som möjligt varje dag till att säkerställa att det vi gör är så rätt som möjligt, det är två väldigt olika perspektiv.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.